skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serration behavior and microstructure of high entropy alloy CoCrFeMnNi prepared by powder metallurgy

Wang, Bingfeng ; Huang, Xiaoxia ; Fu, Ao ; Liu, Yong ; Liu, Bin

Materials Science & Engineering A, 30 May 2018, Vol.726, pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.04.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature effects on the serrated behavior of an Al0.5CoCrCuFeNi high-entropy alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Li, Weidong ; Feng, Rui ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Ren, Yang ; Zhang, Yong ; Dahmen, Karin A ; Liaw, Peter K

Materials Chemistry and Physics, 01 May 2018, Vol.210, pp.20-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-0584 ; E-ISSN: 1879-3312 ; DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of strain rate and temperature on the serration behavior of SA508-III RPV steel in the dynamic strain aging process

Bai, Xue ; Wu, Su-jun ; Wei, Li-jun ; Luo, Shuai ; Xie, Xie ; Liaw, Peter

Journal of Iron and Steel Research International, 2018, Vol.25(7), pp.767-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1007/s42243-018-0109-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical Properties and Microstructure of a NiCrFeCoMn High-Entropy Alloy Deformed at High Strain Rates

Bingfeng Wang ; Xianrui Yao ; Chu Wang ; Xiaoyong Zhang ; Xiaoxia Huang

Entropy, 01 November 2018, Vol.20(11), p.892 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1099-4300 ; DOI: 10.3390/e20110892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Review of High Entropy Alloys and Serration Behavior and Flow Units

Zhang, Yong ; Qiao, Jun-Wei ; Liaw, Peter K

Journal of Iron and Steel Research International, January 2016, Vol.23(1), pp.2-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(16)30002-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion and Serration Behaviors of TiZr0.5NbCr0.5VxMoy High Entropy Alloys in Aqueous Environments

Li, Jiemin ; Yang, Xiao ; Zhu, Ruanli ; Zhang, Yong

Metals, 2014, Vol.4(4), pp.597-608 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20754701 ; DOI: 10.3390/met4040597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical Properties and Microstructure of the CoCrFeMnNi High Entropy Alloy Under High Strain Rate Compression

Wang, Bingfeng ; Fu, Ao ; Huang, Xiaoxia ; Liu, Bin ; Liu, Yong ; Li, Zezhou ; Zan, Xiang

Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, Vol.25(7), pp.2985-2992 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-9495 ; E-ISSN: 1544-1024 ; DOI: 10.1007/s11665-016-2105-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shape Memory and Huge Superelasticity in Ni–Mn–Ga Glass-Coated Fibers

Lei Shao ; Yangyong Zhao ; Alejandro Jiménez ; Manuel Vázquez ; Yong Zhang

Coatings, 01 January 2017, Vol.7(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2079-6412 ; DOI: 10.3390/coatings7010005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
A Brief Review of High Entropy Alloys and Serration Behavior and Flow Units - A Brief Review of High Entropy Alloys and Serration Behavior and Flow Units
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Review of High Entropy Alloys and Serration Behavior and Flow Units - A Brief Review of High Entropy Alloys and Serration Behavior and Flow Units

Yong ; ZHANG ; Jun ; ; ; wei ; QIAO ; Peter ; K.LIAW

钢铁研究学报:英文版 - Journal of Iron and Steel Research, 2016, Vol.23(01), pp.2-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of temperature on serrated flows of Al0.5CoCrCuFeNi high-entropy alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin A ; Liaw, Peter K; Univ. of Tennessee, Knoxville, Tn (United States) (Corporate Author) ; Univ. of Illinois Urbana-Champaign, Champaign, Il (United States) (Corporate Author) ; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Journal of The Minerals, Metals & Materials Society, 14 August 2015, Vol.67(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-015-1580-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamental deformation behavior in high-entropy alloys: An overview

Diao, H.Y ; Feng, R ; Dahmen, K.A ; Liaw, P.K

Current Opinion in Solid State & Materials Science, October 2017, Vol.21(5), pp.252-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-0286 ; DOI: 10.1016/j.cossms.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serration dynamics in the presence of chemical heterogeneities for a Cu-Zr based bulk metallic glass

Rashidi, Reza ; Malekan, Mehdi ; Hamishebahar, Younes

Journal of Alloys and Compounds, 15 February 2019, Vol.775, pp.298-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.10.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serration and Noise Behavior in Advanced Materials

Zhang, Yong ; Wang, Wei-hua ; Liaw, Peter ; Wang, Gang ; Qiao, Jun-wei

Journal of Iron and Steel Research International, 2016, Vol.23(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(16)30001-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Serration and Noise Behavior in Advanced Materials - Serration and Noise Behavior in Advanced Materials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serration and Noise Behavior in Advanced Materials - Serration and Noise Behavior in Advanced Materials

Yong ; ZHANG ; Wei ; ; ; hua ; WANG ; Peter ; K.LIAW ; Gang ; WANG ; Jun ; ; ; wei ; QIAO

钢铁研究学报:英文版 - Journal of Iron and Steel Research, 2016, Vol.23(01), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cu and Zn on microstructures and mechanical behavior of the medium-entropy aluminum alloy

Zhang, Bingbing ; Liaw, Peter K ; Brechtl, Jamieson ; Ren, Jingli ; Guo, Xiaoxiang ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.153092

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SERRATION BEHAVIOR OF AA5182/POLYPROPYLENE/AA5182 SANDWICH SHEETS

Kim, Kee Joo ; Kim, Joo Sung

International Journal of Modern Physics B, 30 October 2006, Vol.20(25n27), pp.4316-4321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9792 ; E-ISSN: 1793-6578 ; DOI: 10.1142/S0217979206041288

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SERRATION MECHANISM OF AA5182/POLYPROPYLENE/AA5182 SANDWICH SHEETS

Kim, K.J.

International journal of automotive technology, 2006, Vol.7(4), pp.485-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-9138

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

알루미늄 5182 합금판재의 변형속도 및 온도변화에 따른 민감도 및 톱니모양 거동 평가

김기주(Kee Joo Kim)

대한기계학회 논문집 A권, 2019, Vol.43(8), pp.529-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4873

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (8)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15)
 2. Korean  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Liaw, P.K.
 3. Liaw, Peter K.
 4. Huang, Xiaoxia
 5. Dahmen, K.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...