skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of self-touching behavior on the performance of lexical retrieval.

藤井, 美保子 ; Fujii, Mihoko

心理学研究, 1997, Vol.68(3), pp.187-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; DOI: 10.4992/jjpsy.68.187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: Implications for the origins of hemispheric specialization for language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and Language, 2009, Vol.108(3), pp.167-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-934X ; E-ISSN: 1090-2155 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2008.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fujii, M.
  2. 藤井 美保子 フジイ ミホコ
  3. 藤井, 美保子
  4. Meguerditchian, Adrien
  5. Meguerditchian, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...