skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parliamentary control of security information agency in terms of security culture: State and problems

Radivojević Nenad

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2013, Vol.47(3), pp.475-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns47-4960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nenad, Radivojevic
  2. Radivojević Nenad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...