skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth : Botswana Case Study of Natural Resource Utilization for Peace and Development

Sebudubudu , David

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Observation

Sebudubudu, David

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-4129-9416-3

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards understanding Botswana and South Africa's ambivalence to liberal democracy

de Jager, Nicola ; Sebudubudu, David

Journal of Contemporary African Studies: Botswana at 50: Democratic Deficit, Elite Corruption and Poverty in the Midst of Plenty, 02 January 2017, Vol.35(1), pp.15-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2016.1246682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In permanent opposition: Botswana's other political parties

Sebudubudu, David ; Osei-Hwedie, Bertha Z

South African Journal of International Affairs, 01 April 2010, Vol.17(1), pp.85-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-0461 ; E-ISSN: 1938-0275 ; DOI: 10.1080/10220461003763866

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Elite as a Critical Factor in National Development: The case of Botswana
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elite as a Critical Factor in National Development: The case of Botswana

Sebudubudu, David ; Molutsi, Patrick

Series ISSN: 1104-8417 ; ISSN: 1104-8417 ; ISSN: 1104-8417 ; ISBN: 9789171066954

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limited freedom and intolerance in Botswana

Botlhomilwe, Mokganedi Zara ; Sebudubudu, David ; Maripe, Bugalo

Journal of Contemporary African Studies, 01 July 2011, Vol.29(3), pp.331-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2011.581501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana 2011

Sebudubudu, David; Bolaane, Maitseo

Africa yearbook

ISSN: 1871-2525

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana 2013

Sebudubudu, David; Bodilenyane, Keratilwe

Africa yearbook

ISSN: 1871-2525

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana 2012

Bolaane, Maitseo; Sebudubudu, David

Africa yearbook

ISSN: 1871-2525

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana 2014

Sebudubudu, David; Bodilenyane, Keratilwe

Africa yearbook

ISSN: 1871-2525

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana 2015

Sebudubudu, David; Bodilenyane, Keratilwe

Africa yearbook

ISSN: 1871-2525

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the global financial crisis on the diamonds market and government responses the case of Botswana

Sebudubudu, David; Malema, Brothers W

Africa and the global financial crisis

ISSN: ; ISBN: 9783643106483

Toàn văn không sẵn có

13
Election Observation and Monitoring in Botswana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Observation and Monitoring in Botswana

Sebudubudu, David

Journal of African elections, 12/1/2006, Vol.5(2), pp.165-180

ISSN: 16094700 ; E-ISSN: 24155837 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20940/JAE/2006/v5i2a12

Toàn văn không sẵn có

14
Trends In State-Civil Society Relations In Botswana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends In State-Civil Society Relations In Botswana

Mogalakwe, Monageng ; Sebudubudu, David

Journal of African elections, 12/1/2006, Vol.5(2), pp.207-224

ISSN: 16094700 ; E-ISSN: 24155837 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20940/JAE/2006/v5i2a14

Toàn văn không sẵn có

15
Botswana’s 2004 Elections: Free and Fair?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana’s 2004 Elections: Free and Fair?

Osei-Hwedie, Bertha Z ; Sebudubudu, David

Journal of African elections, 6/1/2005, Vol.4(1), pp.27-42

ISSN: 16094700 ; E-ISSN: 24155837 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20940/JAE/2005/v4i1a2

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pitfalls of parliamentary democracy in Botswana

Sebudubudu, David; Osei - Hwedie, Bertha Z

Africa-Spectrum [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critical role of leadership in Botswana’s development: What lessons?

Sebudubudu, David ; Botlhomilwe, Mokganedi Zara

Leadership, February 2012, Vol.8(1), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7150 ; E-ISSN: 1742-7169 ; DOI: 10.1177/1742715011426962

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critical role of leadership in Botswana’s development what lessons?

Sebudubudu, David; Botlhomilwe, Mokganedi Zara

Leadership [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7150

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth : Botswana Case Study of Natural Resource Utilization for Peace and Development

Sebudubudu, David

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elite as a Critical Factor in National Development: The case of Botswana

Sebudubudu, David ; Molutsi, Patrick; Nordiska Afrikainstitutet, Conflict, Displacement and Transformation

ISSN: 1104-8417 ; ISBN: 978-91-7106-695-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (4)
 2. 2010đến2011  (8)
 3. 2012đến2013  (4)
 4. 2014đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sebudubudu, David
 2. Sebudubudu, D
 3. Osei-Hwedie, Bertha Z
 4. Molutsi, Patrick
 5. Botlhomilwe, M.Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...