skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public text and data services in the FRG

Sebestyen, Istvan

Computer Communications, 1987, Vol.10(4), pp.200-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; E-ISSN: 1873-703X ; DOI: 10.1016/0140-3664(87)90005-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental risk assessment of human and veterinary medicinal products - Challenges and ways of improvement

Sebestyén, István ; Monostory, Katalin ; Hirka, Gábor

Microchemical Journal, January 2018, Vol.136, pp.67-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-265X ; E-ISSN: 1095-9149 ; DOI: 10.1016/j.microc.2017.08.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPEG-1 standard 25 years: past, present, and future reasons for a success

Hudson, Graham ; Léger, Alain ; Niss, Birger ; Sebestyén, István ; Vaaben, Jørgen

Journal of Electronic Imaging, 01 July 2018, Vol.27(4), pp.040901-040901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1017-9909 ; E-ISSN: 1560-229X ; DOI: 10.1117/1.JEI.27.4.040901

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical advice to international informatics access: Use what you have! Why not telex?

Sebestyén, István

Telematics and Informatics, 1988, Vol.5(4), pp.421-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5853 ; E-ISSN: 1879-324X ; DOI: 10.1016/S0736-5853(88)80057-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cumulative risk assessment of pesticide residues in food

Boobis, Alan R ; Ossendorp, Bernadette C ; Banasiak, Ursula ; Hamey, Paul Y ; Sebestyen, Istvan ; Moretto, Angelo

Toxicology Letters, 2008, Vol.180(2), pp.137-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4274 ; E-ISSN: 1879-3169 ; DOI: 10.1016/j.toxlet.2008.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and arrangement for the transmission of facsimile-encoded information between multimedia-capable communication terminal equipment

Sebestyen Istvan

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system the transmission of facsimile-encoded information between multimedia-capable communication terminal equipment

Sebestyen Istvan

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for storing, searching and playing back audiovisual information and data files

Sebestyen Istvan

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and arrangement for transmitting audio signals between communication terminal equipment

Sebestyen Istvan

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM SPEICHERN, SUCHEN UND ABSPIELEN VON AUDIOVISUELLEN INFORMATIONEN UND DATENFILES

Sebestyen, Istvan

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procédé et dispositif de transmission de signaux audio entre des terminaux de communication

Sebestyen Istvan

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (6)
 2. 1987đến1992  (7)
 3. 1993đến1997  (15)
 4. 1998đến2002  (14)
 5. Sau 2002  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (38)
 2. German  (22)
 3. French  (21)
 4. Romanian  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sebestyen, Istvan
 2. Sebestyen Istvan
 3. Sebestyen,Istvan,Hu
 4. Sebestyen, I
 5. Sebestyén, István

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...