skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monadic second-order classes of forests with a monadic second-order 0-1 law

Bell, Jason ; Burris, Stanley ; Yeats, Karen

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13658050

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree length of an evolving coalescent

Pfaffelhuber, P ; Wakolbinger, A ; Weisshaupt, H

Probability Theory and Related Fields, Dec 2011, pp.529-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01788051 ; E-ISSN: 14322064 ; DOI: 10.1007/s00440-010-0307-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A verified realization of a Dempster-Shafer based fault tree analysis

Rebner, Gabor ; Auer, Ekaterina ; Luther, Wolfram

Computing. Archives for Informatics and Numerical Computation, Mar 2012, pp.313-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010485X ; E-ISSN: 14365057 ; DOI: 10.1007/s00607-011-0179-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POTMiner: mining ordered, unordered, and partially-ordered trees

Jiménez, Aída ; Berzal, Fernando ; Cubero, Juan-Carlos

Knowledge and Information Systems, May 2010, pp.199-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02191377 ; E-ISSN: 02193116 ; DOI: 10.1007/s10115-009-0213-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulk construction of dynamic clustered metric trees

Aronovich, Lior ; Spiegler, Israel

Knowledge and Information Systems, Feb 2010, pp.211-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02191377 ; E-ISSN: 02193116 ; DOI: 10.1007/s10115-009-0195-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rebner, G.
  2. Spiegler, I
  3. Rebner, Gabor
  4. Berzal, Fernando
  5. Berzal, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...