skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.194  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cervical spinal dural arteriovenous fistula with rapidly progressive brainstem dysfunction due to venous congestion: a case report

Sasaki, Tatsuya ; Manabe, Hiroaki ; Yasuhara, Takao ; Miyoshi, Yasuyuki ; Sugiu, Kenji ; Date, Isao

No shinkei geka. Neurological surgery, January 2015, Vol.43(1), pp.51-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2603 ; PMID: 25557099 Version:1 ; DOI: 10.11477/mf.1436202944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replicator dynamics in public goods games with reward funds.(Report)

Sasaki, Tatsuya ; Unemi, Tatsuo

Journal of Theoretical Biology, Oct 21, 2011, Vol.287, p.109(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of cooperation by social exclusion

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi; Uchida, Satoshi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 6, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1098/rspb.2012.2498

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replicator dynamics in public goods games with reward funds

Sasaki , Tatsuya ; Unemi , Tatsuo

Journal of theoretical biology, 2011, Vol.287, pp.109-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replicator dynamics in public goods games with reward funds

Sasaki, Tatsuya ; Unemi, Tatsuo

Journal of Theoretical Biology, 2011, Vol.287, pp.109-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2011.07.026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Analysis of Zigzag and Armchair Edges on Carbon Materials with and without Pentagons Using Infrared Spectroscopy

Sasaki, Tatsuya ; Yamada, Yasuhiro ; Sato, Satoshi

Analytical chemistry, 18 September 2018, Vol.90(18), pp.10724-10731 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6882 ; PMID: 30079720 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.analchem.8b00949

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A solution for private assessment in indirect reciprocity using solitary observation

Okada, Isamu ; Sasaki, Tatsuya ; Nakai, Yutaka

Journal of Theoretical Biology, 14 October 2018, Vol.455, pp.7-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2018.06.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exciton-phonon bound complex in single-walled carbon nanotubes revealed by high-field magneto-optical spectroscopy

Zhou, Weihang ; Sasaki, Tatsuya ; Nakamura, Daisuke ; Saito, Hiroaki ; Liu, Huaping ; Kataura, Hiromichi ; Takeyama, Shojiro

Applied Physics Letters, 02 December 2013, Vol.103(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4837415

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of exciton-phonon sidebands by magneto-optical spectroscopy using highly specified (6,5) single-walled carbon nanotubes

Zhou, Weihang ; Sasaki, Tatsuya ; Nakamura, Daisuke ; Saito, Hiroaki ; Liu, Huaping ; Kataura, Hiromichi ; Takeyama, Shojiro

Applied Physics Letters, 08 July 2013, Vol.103(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4813544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

4. Usefulness of new protocol for stable monitoring of transcranial MEP in aneurysm surgery

Sasaki, Tatsuya ; Saito, Atsushi ; Kon, Hiroyuki ; Abe, Makoto ; Michiharunishijima

Clinical Neurophysiology, May 2014, Vol.125(5), pp.e14-e14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2013.12.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Cooperation Through Institutional Incentives and Optional Participation

Sasaki, Tatsuya

Dynamic Games and Applications, 2014, Vol.4(3), pp.345-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2153-0785 ; E-ISSN: 2153-0793 ; DOI: 10.1007/s13235-013-0094-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Band-edge Exciton States in a Single-walled Carbon Nanotube Revealed by Magneto-optical Spectroscopy in Ultra-high Magnetic Field

Zhou, Weihang ; Sasaki, Tatsuya ; Nakamura, Daisuke ; Liu, Huaping ; Kataura, Hiromichi ; Takeyama, Shojiro; Takeyama, Shojiro (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 18, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevB.87.241406

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Exciton splitting in semiconducting carbon nanotubes in ultrahigh magnetic fields above 300 T
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exciton splitting in semiconducting carbon nanotubes in ultrahigh magnetic fields above 300 T

Nakamura, Daisuke ; Sasaki, Tatsuya ; Zhou, Weihang ; Liu, Huaping ; Kataura, Hiromichi ; Takeyama, Shojiro

Physical Review B, 6/2015, Vol.91(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.91.235427

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of cooperation and costly incentives in the continuous snowdrift game

Sasaki, Tatsuya

Arxiv ID: 1612.08886

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of cooperation and costly incentives in the continuous snowdrift game

Sasaki, Tatsuya; Sasaki, Tatsuya (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 28, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

16
The 2016 Incentive Award of the Okayama Medical Association in Neuroscience (2016 Niimi Prize)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2016 Incentive Award of the Okayama Medical Association in Neuroscience (2016 Niimi Prize)

Sasaki, Tatsuya

Okayama Igakkai Zasshi (Journal of Okayama Medical Association), 2018, Vol.130(1), pp.5-7

ISSN: 0030-1558 ; E-ISSN: 1882-4528 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4044/joma.130.5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

S2-2. Intraoperative monitoring of motor evoked potential in aneurysm surgery: Transcranial or direct cortical stimulation?

Sasaki, Tatsuya ; Abe, Makoto ; Inoue, Mizuho ; Uchida, Hiroki ; Saito, Atsushi ; Kon, Hiroyuki ; Nishijima, Michiharu

Clinical Neurophysiology, 2013, Vol.124(8), p.e20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

S2-2. Intraoperative monitoring of motor evoked potential in aneurysm surgery: Transcranial or direct cortical stimulation?

Sasaki, Tatsuya ; Abe, Makoto ; Inoue, Mizuho ; Uchida, Hiroki ; Saito, Atsushi ; Kon, Hiroyuki ; Nishijima, Michiharu

Clinical Neurophysiology, August 2013, Vol.124(8), pp.e20-e20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2013.02.031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of assessment error and private information on stern-judging in indirect reciprocity

Uchida, Satoshi ; Sasaki, Tatsuya

Chaos, Solitons and Fractals, Nov, 2013, Vol.56, p.175(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-0779

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheating is evolutionarily assimilated with cooperation in the continuous snowdrift game

Sasaki, Tatsuya ; Okada, Isamu

BioSystems, May 2015, Vol.131, pp.51-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-2647 ; E-ISSN: 1872-8324 ; DOI: 10.1016/j.biosystems.2015.04.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.194  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (331)
 2. Toàn văn trực tuyến (975)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (49)
 2. 1990đến1996  (142)
 3. 1997đến2003  (188)
 4. 2004đến2011  (300)
 5. Sau 2011  (512)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (980)
 2. Japanese  (338)
 3. German  (136)
 4. French  (114)
 5. Chinese  (41)
 6. Korean  (18)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sasaki, Tatsuya
 2. Sasaki Tatsuya
 3. Sasaki, T.
 4. 佐々木, 達也
 5. Kodama, Namio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...