skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Topology of functional networks predicts physical binding of proteins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology of functional networks predicts physical binding of proteins

Sarac, O. S. ; Pancaldi, V. ; Bahler, J. ; Beyer, A.

Bioinformatics, 08/15/2012, Vol.28(16), pp.2137-2145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/bts351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association

Elefsinioti, A. ; Sarac, O. S. ; Hegele, A. ; Plake, C. ; Hubner, N. C. ; Poser, I. ; Sarov, M. ; Hyman, A. ; Mann, M. ; Schroeder, M. ; Stelzl, U. ; Beyer, A.

Molecular & Cellular Proteomics, 11/01/2011, Vol.10(11), pp.M111.010629-M111.010629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M111.010629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Extensive Mass Spectrometry-based Analysis of the Fission Yeast Proteome: THE SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE PeptideAtlas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extensive Mass Spectrometry-based Analysis of the Fission Yeast Proteome: THE SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE PeptideAtlas

Gunaratne, J. ; Schmidt, A. ; Quandt, A. ; Neo, S. P. ; Sarac, O. S. ; Gracia, T. ; Loguercio, S. ; Ahrne, E. ; Xia, R. L. H. ; Tan, K. H. ; Lossner, C. ; Bahler, J. ; Beyer, A. ; Blackstock, W. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 06/01/2013, Vol.12(6), pp.1741-1751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M112.023754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beyer, Andreas
  2. Sarac, O. S.
  3. Sarac, Os
  4. Beyer, A
  5. Saraç, Omer Sinan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...