skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Célébrer 50 ans de SWIMS (Salt Water Intrusion Meetings − Les conférences sur l’intrusion d’eau salée) ; Celebración de 50 años de SWIM (Salt Water Intrusion Meetings − Reuniones sobre la Intrusión de Agua Salada) ; 庆祝SWIMs(咸水入侵会议召开50)周年 ; Celebrando 50 anos de SWIMs (Salt Water Intrusion Meetings – Encontros sobre Intrusão Salina)
Celebrating 50 years of SWIMs (Salt Water Intrusion Meetings)

Post, Vincent ; Oude Essink, Gualbert ; Szymkiewicz, Adam ; Bakker, Mark ; Houben, Georg ; Custodio, Emilio ; Voss, Clifford

Hydrogeology Journal, 2018, Vol.26(6), pp.1767-1770 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-018-1800-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

multiple-isotope (δ³⁷Cl, ¹⁴C, ³H) approach to reveal the coastal hydrogeological system and its temporal changes in western Kyushu, Japan

Tokunaga , Tomochika ; Shimada , Jun ; Kimura , Yuki ; Inoue , Daisuke ; Mogi , Katsuro ; Asai , Kazumi

Hydrogeology journal, 2011, Vol.19(1), pp.249-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quel est le principe de Ghijben-Herzberg et qui l’a formulé? ; ¿Cuál es el principio de Ghijben-Herzberg y quién lo formuló? ; 什么是Ghijben-Herzberg原理?谁制定的? ; O que é o princípio de Ghijben-Herzberg e quem o formulou?
What is the Ghijben-Herzberg principle and who formulated it?

Post, Vincent ; Houben, Georg ; Engelen, Joeri

Hydrogeology Journal, 2018, Vol.26(6), pp.1801-1807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-018-1796-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (74)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (12)
 2. 2003đến2006  (12)
 3. 2007đến2010  (24)
 4. 2011đến2015  (15)
 5. Sau 2015  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (44)
 2. Spanish  (44)
 3. Portuguese  (43)
 4. Chinese  (38)
 5. Russian  (1)
 6. Arabic  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Vietnamese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Post, Vincent
 2. Post, V.E.A.
 3. Post, Vincent E. A.
 4. Houben, Georg
 5. Maramathas, Athanasios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...