skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and cleavage of alkylcobaloximes

Roussi, P. F. ; Roussi, P. F.

Toàn văn sẵn có

2
Abstract P6-09-05: Women's perceptions of lymphedema risk management: Psychological factors do matter
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract P6-09-05: Women's perceptions of lymphedema risk management: Psychological factors do matter

Sherman, Ka ; Roussi, P ; Miller, SM

Cancer Research, 12/15/2012, Vol.72(24 Supplement), pp.P6-09-05-P6-09-05 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS12-P6-09-05

Toàn văn sẵn có

3
A content analysis of self-reported barriers and facilitators to preventing postpartum smoking relapse among a sample of current and former smokers in an underserved population
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A content analysis of self-reported barriers and facilitators to preventing postpartum smoking relapse among a sample of current and former smokers in an underserved population

Wen, K.-Y. ; Miller, S. M. ; Roussi, P. ; Belton, T. D. ; Baman, J. ; Kilby, L. ; Hernandez, E.

Health Education Research, 02/01/2015, Vol.30(1), pp.140-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1153 ; E-ISSN: 1465-3648 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/her/cyu048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Facilitating preventive behaviors among women undergoing BRCA1/2 Testing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating preventive behaviors among women undergoing BRCA1/2 Testing

Miller, S. M. ; Roussi, P. ; Rodoletz, M. ; Daly, M. ; Sherman, K. ; Diefenbach, M. ; Godwin, A.

Journal of Clinical Oncology, 07/15/2004, Vol.22(14_suppl), pp.1011-1011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-183X ; E-ISSN: 1527-7755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1200/jco.2004.22.14_suppl.1011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miller, SM
  2. Roussi, P.
  3. Miller, S. M.
  4. Sherman, K.
  5. Sherman, Ka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...