skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Especificación formal en OCL de reglas de consistencia entre los diagramas de clases y casos de uso de UML y el modelo de interfaces Formal OCL specification of consistency rules between the UML class and the use case models and the interfaces model

Carlos Mario Zapata ; Guillermo González

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 01 January 2008, Vol.7(12), pp.169-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1692-3324 ; E-ISSN: 2248-4094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Especificación formal en OCL de reglas de consistencia entre los diagramas de clases y casos de uso de UML y el modelo de interfaces

Zapata, Carlos Mario ; González, Guillermo

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 01 January 2008, Vol.7(12), pp.169-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1692-3324 ; E-ISSN: 2248-4094

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...