skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architectural Conservation as a Tool for Cultural Continuity: A Focus on the Religious Built Environment of Islam

Khan, Hasan - Uddin

International Journal of Islamic Architecture, July 2013, Vol.2(2), pp.251-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-5895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits to territorial nationalization in election support for an independence-aimed regional nationalism in Catalonia

Lepič, Martin

Political Geography, September 2017, Vol.60, pp.190-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the Success Reason of European Union
欧盟成功原因之解析

易文彬 张建成

南昌大学学报:人文社会科学版 (Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences)), 2012, 43(1), pp.31-35

ISSN: 1006-0448

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Change of Countries, Regions and Regional Nationalism in the Process of European Integration
欧洲一体化进程中的国家、地区关系以及地区民族主义的嬗变

王建娥

西北师大学报:社会科学版 (Journal of the Northwest Normal University(Social Sciences)), 2014, 51(1), pp.39-46

ISSN: 1001-9162

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Nationalist Parties and Constitutional Change in Parliamentary Democracies: A Framework for Analysis

Toubeau, Simon

Regional & Federal Studies, 01 December 2011, Vol.21(4-5), p.427-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7566 ; E-ISSN: 1743-9434 ; DOI: 10.1080/13597566.2011.578929

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Tourists go home’: anti-tourism industry protest in Barcelona

Hughes, Neil

Social Movement Studies, 04 July 2018, Vol.17(4), p.471-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2837 ; E-ISSN: 1474-2829 ; DOI: 10.1080/14742837.2018.1468244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
欧盟成功原因之解析 - Analysis of the Success Reason of European Union
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧盟成功原因之解析 - Analysis of the Success Reason of European Union

易文彬 ; 张建成 ; YI Wen-bin,ZHANG Jian-cheng

南昌大学学报:人文社会科学版 - Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences), 2012, Vol.43(01), pp.31-35

ISSN: 1006-0448

Toàn văn sẵn có

8
欧洲一体化进程中的国家、地区关系以及地区民族主义的嬗变 - The Change of Countries, Regions and Regional Nationalism in the Process of European Integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲一体化进程中的国家、地区关系以及地区民族主义的嬗变 - The Change of Countries, Regions and Regional Nationalism in the Process of European Integration

王建娥 ; WANG Jian-e

西北师大学报:社会科学版 - Journal of the Northwest Normal University(Social Sciences), 2014, Vol.51(01), pp.39-46

ISSN: 1001-9162

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining the Populares' Majority: the Spanish general election of 12 March 2000

Hughes, Neil

International Journal of Iberian Studies, April 2001, Vol.14(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-971X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
一元化国家框架下非均衡性区域自治制度探索——西班牙民主化进程和地区民族主义的消长 - Spanish Political System: Its Establishment, Influence, Problems, and Challenges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一元化国家框架下非均衡性区域自治制度探索——西班牙民主化进程和地区民族主义的消长 - Spanish Political System: Its Establishment, Influence, Problems, and Challenges

王建娥 ; WANG Jian-e

西北师大学报:社会科学版 - Journal of the Northwest Normal University(Social Sciences), 2017, Vol.54(04), pp.17-27

ISSN: 1001-9162

Toàn văn sẵn có

11
浅析日本民族审美意识对庭园设计的影响 - Analysis of Influences of the Japanese Aesthetic Consciousness on Garden Design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅析日本民族审美意识对庭园设计的影响 - Analysis of Influences of the Japanese Aesthetic Consciousness on Garden Design

刘虹 ; Liu Hang

福建建筑 - Fujian Architecture & Construction, 2006, Issue 6, pp.38-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-6135

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caprivi Identities.(Contesting Caprivi: A History of Colonial Isolation and Regional Nationalism in Namibia)(Book review)

Gewald, Jan - Bart

The Journal of African History, Nov, 2011, Vol.52(3), p.433-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Regional Nationalism: Territorial Politics and the European State

Pryce, Roy

International Affairs, Autumn, 1989, Vol.65(4), p.717(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Regional Nationalism: Territorial Politics and the European State

Hebbert, M.

Environment & Planning A, Dec, 1989, Vol.21(12), p.1679(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-518X

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional nationalism in Spain; language use and ethnic identity in Galicia.(Brief Article)(Book Review)

Reference & Research Book News, Nov, 2007

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (3)
 2. 2006đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (4)
 4. 2013đến2017  (5)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Spanish  (2)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 王建娥
 2. 张建成
 3. WANG Jian-e
 4. 易文彬
 5. Hughes, Neil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...