skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding University Foreign Language Teachers' Reflective Language Teaching through Critical Incidents
高校外语教师反思性语言教学研究——一项关键事件问卷调查

颜奕 罗少茜

中国外语:中英文版, 2014, Issue 2, pp.4-9

ISSN: 1672-9382

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An explicit-inductive approach to grammar in Irish-medium immersion schools

Ní Dhiorbháin, Aisling ; Ó Duibhir, Pádraig

Language Awareness, 02 January 2017, Vol.26(1), pp.3-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-8416 ; E-ISSN: 1747-7565 ; DOI: 10.1080/09658416.2016.1261870

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
反思语感阅读法对大学生英文能力的影响研究 - A Study on How Reflective Language Sense Reading Affects College Students' English Level
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

反思语感阅读法对大学生英文能力的影响研究 - A Study on How Reflective Language Sense Reading Affects College Students' English Level

张贤会 ; ZHANG Xianhui

中国劳动关系学院学报 - Journal of China Institute of Industrial Relations, 2016, Issue 05, pp.121-124

ISSN: 1673-2375

Toàn văn không sẵn có

4
高校外语教师反思性语言教学研究——一项关键事件问卷调查 - Understanding University Foreign Language Teachers' Reflective Language Teaching through Critical Incidents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校外语教师反思性语言教学研究——一项关键事件问卷调查 - Understanding University Foreign Language Teachers' Reflective Language Teaching through Critical Incidents

颜奕 ; 罗少茜

中国外语:中英文版, 2014, Issue 02, pp.4-9

ISSN: 1672-9382

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diary Keeping in English Lessons ; ingilizce Derslerinde Günlük Kullanımı

Kir , Elif

Education Sciences; Volume: 7 Number: 4; 1082-1094, 2012

ISSN: 1308-7274

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-environment and executable meta-language using smalltalk: an experience report

Ducasse, Stéphane ; Girba, Tudor ; Kuhn, Adrian ; Renggli, Lukas

Software & Systems Modeling, 2009, Vol.8(1), pp.5-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-008-0081-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using smalltalk as a reflective executable meta-language

Ducasse, Stéphane ; Gîrba, Tudor

Proceedings of the 9th international conference on model driven engineering languages and systems, 01 October 2006, pp.604-618

ISBN: 3540457720 ; ISBN: 9783540457725 ; DOI: 10.1007/11880240_42

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Smalltalk to Silicon: Towards a methodology to turn Smalltalk code into FPGA

Sang, Le Xuan ; Lagadec, Loïc ; Fabresse, Luc ; Laval, Jannik ; Bouraqadi, Noury; Billon-Coat, Annick (Editor)

IWST 14

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a denotational semantics for a reflective Scheme - An implementation of the towerless model

Recanati, Catherine ; Deutsch, Alain; Recanati, Catherine (Editor)

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflective Language Teaching: From Research to Practice.(Book review)

Lo, Stephanie

Language in Society, June, 2011, Vol.40(3), p.397-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflective Language Teaching: From Research to Practice.(Book review)

Bolitho, Rod

ELT Journal, April, 2009, Vol.63(2), p.186-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-0893

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflective Language Teaching: Practical Applications for TESOL Teachers, 2nd Edition.(Brief article)(Book review)

ProtoView, 2018

ISSN: 2372-3424

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Turkish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ducasse, Stéphane
 2. Lagadec, Loïc
 3. Recanati, Catherine
 4. Ní Dhiorbháin, A.
 5. 颜奕

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...