skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quantitative Phospho-proteomics to Investigate the Polo-like Kinase 1-Dependent Phospho-proteome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Phospho-proteomics to Investigate the Polo-like Kinase 1-Dependent Phospho-proteome

Grosstessner-Hain, K. ; Hegemann, B. ; Novatchkova, M. ; Rameseder, J. ; Joughin, B. A. ; Hudecz, O. ; Roitinger, E. ; Pichler, P. ; Kraut, N. ; Yaffe, M. B. ; Peters, J.-M. ; Mechtler, K.

Molecular & Cellular Proteomics, 11/01/2011, Vol.10(11), pp.M111.008540-M111.008540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M111.008540

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The mTOR-Regulated Phosphoproteome Reveals a Mechanism of mTORC1-Mediated Inhibition of Growth Factor Signaling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mTOR-Regulated Phosphoproteome Reveals a Mechanism of mTORC1-Mediated Inhibition of Growth Factor Signaling

Hsu, P. P. ; Kang, S. A. ; Rameseder, J. ; Zhang, Y. ; Ottina, K. A. ; Lim, D. ; Peterson, T. R. ; Choi, Y. ; Gray, N. S. ; Yaffe, M. B. ; Marto, J. A. ; Sabatini, D. M.

Science, 06/10/2011, Vol.332(6035), pp.1317-1322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1199498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Targeted Quantitative Analysis of Streptococcus pyogenes Virulence Factors by Multiple Reaction Monitoring
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeted Quantitative Analysis of Streptococcus pyogenes Virulence Factors by Multiple Reaction Monitoring

Lange, V. ; Malmstrom, J. A. ; Didion, J. ; King, N. L. ; Johansson, B. P. ; Schafer, J. ; Rameseder, J. ; Wong, C.-H. ; Deutsch, E. W. ; Brusniak, M.-Y. ; Buhlmann, P. ; Bjorck, L. ; Domon, B. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 08/01/2008, Vol.7(8), pp.1489-1500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M800032-MCP200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rameseder, J.
  2. Rameseder, Jonathan
  3. Yaffe, Michael B
  4. Kraut, Norbert
  5. Domon, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...