skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward 2^sup w^, Beyond Web 2.0

Raman, TV

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Feb 2009, Vol.52(2), p.52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASTER—Towards Modality-Independent Electronic Documents

Raman, T.V.

Multimedia Tools and Applications, 1998, Vol.6(2), pp.141-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1023/A:1009652530077

Toàn văn sẵn có

3
Cascaded speech style sheets
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cascaded speech style sheets

Raman, T.V.

Computer Networks and ISDN Systems, 9/1997, Vol.29(8-13), pp.1377-1383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01697552 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-7552(97)00065-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Documents are not just for printing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documents are not just for printing

Raman, T.V.

Mathematical and Computer Modelling, 02/1997, Vol.25(4), pp.21-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08957177 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0895-7177(97)00022-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASTER--Towards Modality-Independent Electronic Documents

Raman, Tv

Multimedia Tools and Applications, Mar 1998, Vol.6(2), pp.141-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1023/A:1009652530077

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for multimodal user interface design

Reeves, Leah ; Lai, Jennifer ; Larson, James ; Oviatt, Sharon ; Balaji, T ; Buisine, Stéphanie ; Collings, Penny ; Cohen, Phil ; Kraal, Ben ; Martin, Jean-Claude ; Mctear, Michael ; Raman, TV ; Stanney, Kay ; Su, Hui ; Wang, Qian

Communications of the ACM, 01 January 2004, Vol.47(1), pp.57-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/962081.962106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Eyes-Free User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eyes-Free User Interfaces

Raman, T.V. ; Chen, Charles L.

Computer, 10/2008, Vol.41(10), pp.100-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2008.424

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Documents mean more than just paper!
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documents mean more than just paper!

Raman, T.V. ; Gries, D.

Mathematical and Computer Modelling, 07/1997, Vol.26(1), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08957177 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0895-7177(97)00103-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Mark-Up Languages: Speech, X + V
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark-Up Languages: Speech, X + V

Raman, T.V.

Encyclopedia of Language & Linguistics, pp.513-516

ISBN: 978-0-08-044299-0 ; ISBN: 978-0-08-054784-8 ; ISBN: 978-0-08-044854-1 ; DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/04963-4

Toàn văn không sẵn có

10
Efficient multiway radix search trees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient multiway radix search trees

Erlingsson, Úlfar ; Krishnamoorthy, Mukkai ; Raman, T.V.

Information Processing Letters, 11/1996, Vol.60(3), pp.115-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00200190 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0020-0190(96)00151-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role Attribute 1.0

Pemberton, Steven ; Adida, Ben ; Birbeck, Mark ; Raman, T.V. ; Schwerdtfeger, R.; Distributed and Interactive Systems

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML Events An Events Syntax for XML

McCarron, Shane ; Pemberton, Steven ; Raman, T.V.; Standardization and Knowledge Transfer

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (3)
 3. 1998đến2002  (2)
 4. 2003đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Raman, T.V
 2. Raman, TV
 3. Raman, T
 4. Erlingsson, Úlfar
 5. Chen, Charles L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...