skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A decision-analytic tool for assessing decision making: a life-cycle management approach

Rajaram, Vidya

International Journal of Knowledge and Learning, April 2009, Vol.5(1), pp.37-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local retinal regions control local eye growth and myopia

Wallman, Josh ; Gottlieb, Michael D. ; Rajaram, Vidya ; Fugate - Wenzek, Lisa A.

Science, July 3, 1987, Vol.237, p.73(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local retinal regions control local eye growth and myopia

Wallman, Josh ; Gottlieb, Michael D. ; Rajaram, Vidya ; Fugate - Wenzek, Lisa A.

Science, July 3, 1987, Vol.237, p.73(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender differences and programming environments: across programming populations

Burnett, Margaret ; Fleming, Scott ; Iqbal, Shamsi ; Venolia, Gina ; Rajaram, Vidya ; Farooq, Umer ; Grigoreanu, Valentina ; Czerwinski, Mary

Proceedings of the 2010 ACM-IEEE International Symposium on empirical software engineering and measurement, 16 September 2010, pp.1-10

ISBN: 9781450300391 ; ISBN: 1450300391 ; DOI: 10.1145/1852786.1852824

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting meaningfully with machine learning systems: Three experiments

Stumpf, Simone ; Rajaram, Vidya ; Li, Lida ; Wong, Weng-Keen ; Burnett, Margaret ; Dietterich, Thomas ; Sullivan, Erin ; Herlocker, Jonathan

International Journal of Human - Computer Studies, 2009, Vol.67(8), pp.639-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2009.03.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
A Decision Analytic Tool for Assessing Decision Making Performance
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Decision Analytic Tool for Assessing Decision Making Performance

Papamichail, K Nadia ; Hadjiprocopiou, Nikolas ; Hadjiprocopiou, Procopis ; Rajaram, Vidya ; Brewis, Stephen J

Communications in Computer and Information Science, The Open Knowlege Society. A Computer Science and Information Systems Manifesto: First World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings, pp.492-496

ISBN: 9783540877820 ; ISBN: 3540877827 ; E-ISBN: 9783540877837 ; E-ISBN: 3540877835 ; DOI: 10.1007/978-3-540-87783-7_62

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward harnessing user feedback for machine learning

Stumpf, Simone ; Rajaram, Vidya ; Li, Lida ; Burnett, Margaret ; Dietterich, Thomas ; Sullivan, Erin ; Drummond, Russell ; Herlocker, Jonathan

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.82-91

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216316

Toàn văn không sẵn có

8
Getting to Local Information: The Role of Different Costs
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to Local Information: The Role of Different Costs

Rajaram, Vidya; Oregon State Univ Corvallis Dept Of Electrical And Computer Engineering (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

9
Getting to the Information you Already have
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the Information you Already have

Rajaram, Vidya ; Stumpf, Simone ; Burnett, Margaret ; Dragunov, Anton ; Wick, Evelyn ; Lynn, Juliana ; Johnsrude, Kevin ; Herlocker, Jonathan; Oregon State Univ Corvallis (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

10
Toward Harnessing User Feedback For Machine Learning
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Harnessing User Feedback For Machine Learning

Stumpf, Simone ; Rajaram, Vidya ; Li, Lida ; Burnett, Margartet ; Dietterich, Thomas ; Sullivan, Erin ; Drummond, Russell ; Herlocker, Jonathan; Oregon State Univ Corvallis School Of Electrical Engineering And Computer Science (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the Information you Already have

Rajaram, Vidya ; Stumpf, Simone ; Burnett, Margaret ; Dragunov, Anton ; Wick, Evelyn ; Lynn, Juliana ; Johnsrude, Kevin ; Herlocker, Jonathan; OSD or Non-Service DoD Agency; OREGON STATE UNIV CORVALLIS

DOI: 10.21236/ADA471260

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Harnessing User Feedback For Machine Learning

Stumpf, Simone ; Rajaram, Vidya ; Li, Lida ; Burnett, Margartet ; Dietterich, Thomas ; Sullivan, Erin ; Drummond, Russell ; Herlocker, Jonathan; OSD or Non-Service DoD Agency; OREGON STATE UNIV CORVALLIS SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

DOI: 10.21236/ADA471484

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2005  (2)
 3. 2006đến2006  (3)
 4. 2007đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rajaram, Vidya
 2. Herlocker, Jonathan
 3. Stumpf, Simone
 4. Burnett, Margaret
 5. Sullivan, Erin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...