skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immersive learning system for manufacturing industries

Fernandes, Kiran Jude ; Raja, Vinesh H ; Eyre, Julian

Computers in Industry, 2003, Vol.51(1), pp.31-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/S0166-3615(03)00027-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracting geometric attributes directly from scanned data sets for feature recognition

Jun, Yong Tae ; Raja, Vinesh H

International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 01 January 2002, Vol.15(1), pp.50-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-192X ; E-ISSN: 1362-3052 ; DOI: 10.1080/09511920110035021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporated tool selection system using object technology

Fernandes, Kiran J ; Raja, Vinesh H

International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2000, Vol.40(11), pp.1547-1555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-6955 ; E-ISSN: 1879-2170 ; DOI: 10.1016/S0890-6955(00)00027-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality in construction industry: a requirement compatibility analysis approach

Ye, Jilin ; Shulgin, Boris V ; Raja, Vinesh H

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551S-60551S-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.654838

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiprojector image distortion correction scheme for curved screens on the example of the Cybersphere

Shulgin, Boris V ; Ye, Jilin ; Raja, Vinesh H

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551P-60551P-6

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.654830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Raja, Vinesh H.
  2. Raja, V.H.
  3. Raja, Vh
  4. Fernandes, Kj
  5. Ye, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...