skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unregulated use of laptops over time in large lecture classes

Ragan, Eric D. ; Jennings, Samuel R. ; Massey, John D. ; Doolittle, Peter E.

Computers & Education, September 2014, Vol.78, pp.78-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2014.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unregulated use of laptops over time in large lecture classes.(Report)(Author abstract)

Ragan, Eric D. ; Jennings, Samuel R. ; Massey, John D. ; Doolittle, Peter E.

Computers & Education, 2014, Vol.78, p.78(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2014.05.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Higher Levels of Immersion on Procedure Memorization Performance and Implications for Educational Virtual Environments

Ragan, Eric D. ; Sowndararajan, Ajith ; Kopper, Regis ; Bowman, Doug A.

PRESENCE: Teleoperators and Virtual Environments, 2010, Vol.19(6) PRESENCE: Teleoperators and Virtual Environments, 2010, Vol.19(6), pp.527-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-7460 ; E-ISSN: 1531-3263 ; DOI: 10.1162/pres_a_00016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of Evaluation Methods and Measures for Interpretable Machine Learning

Mohseni, Sina ; Zarei, Niloofar ; Ragan, Eric; Ragan, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 28, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combating Fake News with Interpretable News Feed Algorithms

Mohseni, Sina ; Ragan, Eric

Arxiv ID: 1811.12349

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combating Fake News with Interpretable News Feed Algorithm

Mohseni, Sina ; Ragan, Eric; Ragan, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 29, 2018

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Human-Grounded Evaluation Benchmark for Local Explanations of Machine Learning

Mohseni, Sina ; Ragan, Eric; Ragan, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 16, 2018

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of Evaluation Methods and Measures for Interpretable Machine Learning

Mohseni, Sina ; Zarei, Niloofar ; Ragan, Eric D.

Arxiv ID: 1811.11839

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProvThreads: Analytic Provenance Visualization and Segmentation

Mohseni, Sina ; Pena, Alyssa ; Ragan, Eric; Ragan, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 16, 2018

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Interactive Graphical Encodings for Data Visualization

Saket, Bahador ; Srinivasan, Arjun ; Ragan, Eric D ; Endert, Alex

IEEE transactions on visualization and computer graphics, March 2018, Vol.24(3), pp.1316-1330 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 28362588 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2017.2680452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting cognitive processing with spatial information presentations in virtual environments

Ragan, Eric ; Bowman, Doug ; Huber, Karl

Virtual Reality, 2012, Vol.16(4), pp.301-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-012-0211-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing Provenance in Visualization and Data Analysis: An Organizational Framework of Provenance Types and Purposes

Ragan, Eric D ; Endert, Alex ; Sanyal, Jibonananda ; Chen, Jian

IEEE transactions on visualization and computer graphics, January 2016, Vol.22(1), pp.31-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26340779 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2467551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scene Transitions and Teleportation in Virtual Reality and the Implications for Spatial Awareness and Sickness

Rahimi Moghadam, Kasra ; Banigan, Colin ; Ragan, Eric D

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 30 November 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 30507535 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2018.2884468

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Remapped Physical Reach for Hand Interactions with Passive Haptics in Virtual Reality

Han, Dustin T ; Suhail, Mohamed ; Ragan, Eric D

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2018, Vol.24(4), pp.1467-1476 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 29543165 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2018.2794659

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Human-Grounded Evaluation Benchmark for Local Explanations of Machine Learning

Mohseni, Sina ; Ragan, Eric D.

Arxiv ID: 1801.05075

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying the effects of stereo, head tracking, and field of regard on a small-scale spatial judgment task

Ragan, Eric D ; Kopper, Regis ; Schuchardt, Philip ; Bowman, Doug A

IEEE transactions on visualization and computer graphics, May 2013, Vol.19(5), pp.886-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 22868674 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
An effective privacy enhanced interface to support record linkage decisions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An effective privacy enhanced interface to support record linkage decisions

Kum, Hye-Chung ; Ilangovan, Gurudev ; Li, Qinbo ; Li, Yumei ; Ragan, Eric

International Journal of Population Data Science, 09/14/2018, Vol.3(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-4908 ; DOI: http://dx.doi.org/10.23889/ijpds.v3i4.889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"If this place could talk": using augmented reality to make the past visible.(Interactive Learning)

Johnson, Aaron ; Hicks, David ; Ogle, Todd ; Bowman, Doug ; Cline, David ; Ragan, Eric

Social Education, 2017, Vol.81(2), p.112(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7724

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"If This Place Could Talk": Using Augmented Reality to Make the Past Visible

Johnson, Aaron ; Hicks, David ; Ogle, Todd ; Bowman, Doug ; Cline, David ; Ragan, Eric

Social Education, Mar/Apr 2017, Vol.81(2), p.112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377724

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2012  (6)
 3. 2013đến2014  (4)
 4. 2015đến2017  (10)
 5. Sau 2017  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32)
 2. Norwegian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ragan, Eric
 2. Ragan, Eric D.
 3. Ragan, E.D.
 4. Ragan, Ed
 5. Mohseni, Sina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...