skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducing semantic relations from conceptual spaces: A data-driven approach to plausible reasoning

Derrac, Joaquín ; Schockaert, Steven

Artificial Intelligence, November 2015, Vol.228, pp.66-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-3702 ; E-ISSN: 1872-7921 ; DOI: 10.1016/j.artint.2015.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative representation of spatio-temporal knowledge

Della Penna, Giuseppe ; Orefice, Sergio

Journal of Visual Languages and Computing, December 2018, Vol.49, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; E-ISSN: 1095-8533 ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2018.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Computational Model of Human-Robot Spatial Interactions Based on a Qualitative Trajectory Calculus

Christian Dondrup ; Nicola Bellotto ; Marc Hanheide ; Kerstin Eder ; Ute Leonards

Robotics, 01 March 2015, Vol.4(1), pp.63-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2218-6581 ; DOI: 10.3390/robotics4010063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge discovery from spatial transactions

Rinzivillo, Salvatore ; Turini, Franco

Journal of Intelligent Information Systems, 2007, Vol.28(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-006-0001-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...