skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential spatio-temporal regulation of MMPs in the 5xFAD mouse model of Alzheimer's disease: evidence for a pro-amyloidogenic role of MT1-MMP

Py, Nathalie A ; Bonnet, Amandine E ; Bernard, Anne ; Marchalant, Yannick ; Charrat, Eliane ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Baranger, Kévin ; Rivera, Santiago; Becquet, Denis (Editor)

Frontiers in Aging Neuroscience, 2014, Vol.6, p.247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1663-4365 ; E-ISSN: 1663-4365 ; DOI: 10.3389/fnagi.2014.00247

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid ă pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease

Baranger, Kévin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie A ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago; Khrestchatisky, Michel (Editor)

Cellular and Molecular Life Sciences, 2016, Vol.73(1), pp.217-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: 10.1007/s00018-015-1992-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marchalant, Yannick
  2. Py, Nathalie A
  3. Baranger, Kévin
  4. Khrestchatisky, Michel
  5. Charrat, Eliane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...