skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional Examination of Football Professional Reforming from Inclusive Growth
包容性增长视角下足球职业化改革的路径选择

张铖 赵飞达 何强

重庆大学学报:社会科学版 (Journal of Chongqing University(Social Sciences Edition)), 2014, 20(3), pp.162-166

ISSN: 1008-5831

Toàn văn không sẵn có

2
职业化改革背景下中日足球发展水平差距审视 - The Analysis of Disparity of Football Development Level Between China and Japan Against Background of Professional Reforms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

职业化改革背景下中日足球发展水平差距审视 - The Analysis of Disparity of Football Development Level Between China and Japan Against Background of Professional Reforms

曹卫华 ; CAO Wei-hua

西安体育学院学报 - Journal of Xi'an Institute of Physical Education, 2013, Issue 01, pp.52-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-747X

Toàn văn không sẵn có

3
关于高职物流管理专业人才需求与专业改革的调研——以台州职业技术学院为例 - On the Major of Higher Vocational Logistics Management Talent Demand and Reform Research --Taking Taizhou Vocational and Technical College as an Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于高职物流管理专业人才需求与专业改革的调研——以台州职业技术学院为例 - On the Major of Higher Vocational Logistics Management Talent Demand and Reform Research --Taking Taizhou Vocational and Technical College as an Example

章文燕 ; ZHANG Wen- yan

物流工程与管理 - Storage Transportation & Preservation of Commodities, 2012, Issue 11, pp.202-203

ISSN: 1674-4993

Toàn văn không sẵn có

4
高职高专课程改革建设的探析 - Exploration on Higher Vocational Curriculum Reform Construction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职高专课程改革建设的探析 - Exploration on Higher Vocational Curriculum Reform Construction

胡小冬 ; HU Xiaodong

科教导刊, 2013, Issue 30, pp.82-82

ISSN: 1674-6813

Toàn văn không sẵn có

5
核心竞争力培育中高职院校专业改革与建设 - Professional Reform and Construction in Cultivation of Core Competitiveness of Higher Vocational Colleges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

核心竞争力培育中高职院校专业改革与建设 - Professional Reform and Construction in Cultivation of Core Competitiveness of Higher Vocational Colleges

徐琳 ; XU Lin

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2012, Vol.40(23), pp.188-189

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

6
从移动互联网发展谈高职移动互联网专业建设 - On mobile network specialty construction in higher vocational colleges from the development of mobile network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从移动互联网发展谈高职移动互联网专业建设 - On mobile network specialty construction in higher vocational colleges from the development of mobile network

张耀辉 ; ZHANG Yao-hui

长沙通信职业技术学院学报 - Journal of Changsha Telecommunications and Technology Vocational, 2012, Vol.11(04), pp.44-47

ISSN: 1671-9581

Toàn văn không sẵn có

7
高职院校工业设计专业改革探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校工业设计专业改革探索

阎汉生 ; 王平 ; 肖正涛 ; 丘永亮

高教学刊 - Journal Of Higher Education, 2017, Issue 15, pp.177-179

ISSN: 2096-000X

Truy cập trực tuyến

8
高职技能大赛与专业改革融合探索 - Exploration for Integration of Higher Vocational Skills Competition and Professional Reform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职技能大赛与专业改革融合探索 - Exploration for Integration of Higher Vocational Skills Competition and Professional Reform

江波 ; JIANG Bo

价值工程 - Value Engineering, 2017, Vol.36(32), pp.247-248

ISSN: 1006-4311

Toàn văn không sẵn có

9
英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK

胡恒波 ; 陈时见 ; HU Hengbo, CHEN Shijian

外国中小学教育, 2013, Issue 07, pp.26-31

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

10
基于“6A-4S”校企协同方法的工业工程专业改革研究——以南京航空航天大学为例 - The Study of Industrial Engineering Reform Based on the "6A-4S" University-Enterprise Collaboration Method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于“6A-4S”校企协同方法的工业工程专业改革研究——以南京航空航天大学为例 - The Study of Industrial Engineering Reform Based on the "6A-4S" University-Enterprise Collaboration Method

虞先玉 ; 谢乃明 ; YU Xian-yu,XIE Nai-ming

教育教学论坛, 2017, Issue 11, pp.192-194

ISSN: 1674-9324

Toàn văn không sẵn có

11
石油应用软件人才培养的改革与实践 - Reform and Practice of Oil Application Software Talents Training
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

石油应用软件人才培养的改革与实践 - Reform and Practice of Oil Application Software Talents Training

杜友福 ; 李文华 ; DU Youfu, LI Wenhua

计算机教育 - IT Education, 2011, Issue 3, pp.22-25

ISSN: 1672-5913

Toàn văn không sẵn có

12
医学独立学院本科专业改革的工作分析及启示 - The analysis and enlightenment in the work reform of undergraduate professional medical independent college
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

医学独立学院本科专业改革的工作分析及启示 - The analysis and enlightenment in the work reform of undergraduate professional medical independent college

夏云 ; 孙江洁 ; 周放 ; 毕竞 ; 房文亮 ; 鲍丙刚 ; XIA Yun, SUN Jiangjie, ZHOU Fang, BI Jing, FANG Wenliang, BAO Binggang

中国医药科学 - China medicine and pharmacy, 2015, Vol.5(01), pp.106-108

ISSN: 2095-0616

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contradiction Analysis of Football Professional Reform in China
我国足球职业化改革矛盾性解析

苏贵斌

天津体育学院学报 (Journal of Tianjin Institute of Physical Education), 2010, Issue 4, pp.320-322

ISSN: 1005-0000

Toàn văn không sẵn có

14
船舶与海洋工程专业综合改革“学用”实践案例研究 - A Case Study of “Learning and Use” on Comprehensive Reform for Shipping and Marine Engineering Majors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

船舶与海洋工程专业综合改革“学用”实践案例研究 - A Case Study of “Learning and Use” on Comprehensive Reform for Shipping and Marine Engineering Majors

陈建平 ; 徐洁 ; 黄鹏举 ; 龚幼 ; CHEN Jian-ping ,XU Jie, HUANG Peng-ju, GONG You

广州航海学院学报 - Journal of Guangzhou Maritime College, 2016, Vol.24(03), pp.53-56

ISSN: 1009-8526

Toàn văn không sẵn có

15
广东省模具制造技术专业人才需求与专业改革调研报告 - Die & Mold Manufacturing Technology Professionals Demand Reform and Professional Research Reports in Guangdong
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

广东省模具制造技术专业人才需求与专业改革调研报告 - Die & Mold Manufacturing Technology Professionals Demand Reform and Professional Research Reports in Guangdong

沈理由 ; 缪遇春

模具制造 - Die & Mould Manufacture, 2014, Issue 07, pp.90-96

ISSN: 1671-3508

Truy cập trực tuyến

16
高职建筑工程技术专业毕业生能力要求和岗位需求 - Capacity Requirements and Job Requirements of Graduates Majoring in Architectural Engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职建筑工程技术专业毕业生能力要求和岗位需求 - Capacity Requirements and Job Requirements of Graduates Majoring in Architectural Engineering

张小礼 ; 凌卫宁 ; 杨伟 ; ZHANG Xiao-li,LING Wei-ning,YANG Wei

价值工程 - Value Engineering, 2017, Vol.36(06), pp.252-253

ISSN: 1006-4311

Toàn văn không sẵn có

17
“紫金模式”下资源勘查工程专业综合改革创新性研究 - Research on the Comprehensive Reform of Resource Exploration Engineering Basedon Zijin Mode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“紫金模式”下资源勘查工程专业综合改革创新性研究 - Research on the Comprehensive Reform of Resource Exploration Engineering Basedon Zijin Mode

彭向东 ; 黎敦朋 ; 林木森 ; 李晓敏 ; PENG Xiang-dong, LI Dun-peng, LIN Mu-sen, LI Xiao-min

中国地质教育 - Chinese Geological Education, 2017, Vol.26(03), pp.28-31

ISSN: 1006-9372

Truy cập trực tuyến

18
基于教学团队建设的电子信息工程专业改革探索与实践 - Exploration and Practice of Electronic Information Engi原neering Professional Reform Based on Teaching TeamConstruction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于教学团队建设的电子信息工程专业改革探索与实践 - Exploration and Practice of Electronic Information Engi原neering Professional Reform Based on Teaching TeamConstruction

马仁安 ; ; ; 陶明霞 ; Ma Ren'an,Tao Mingxia

科教文汇, 2017, Issue 33, pp.54-55

ISSN: 1672-7894

Toàn văn không sẵn có

19
基于专业建设终极目标完善的专业选择与专业改革 - Professional Choice and Professional Reform Based on the Ultimate Goal of Specialty Construction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于专业建设终极目标完善的专业选择与专业改革 - Professional Choice and Professional Reform Based on the Ultimate Goal of Specialty Construction

俞校明 ; YU Xiao-ming

武汉职业技术学院学报 - Journal of Wuhan Institute of Technology, 2016, Vol.15(06), pp.31-33

ISSN: 1671-931X

Toàn văn không sẵn có

20
包容性增长视角下足球职业化改革的路径选择 - Multidimensional Examination of Football Professional Reforming from Inclusive Growth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

包容性增长视角下足球职业化改革的路径选择 - Multidimensional Examination of Football Professional Reforming from Inclusive Growth

张铖 ; 赵飞达 ; 何强 ; ZHANG Cheng , ZHAO Feida, HE qiang

重庆大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University(Social Sciences Edition), 2014, Vol.20(03), pp.162-166

ISSN: 1008-5831

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2011  (3)
 3. 2012đến2013  (10)
 4. 2014đến2016  (10)
 5. Sau 2016  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 何强
 2. 张铖
 3. 苏贵斌
 4. 赵飞达
 5. 陈辉

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...