skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended opening hours and patient experience of general practice in England: multilevel regression analysis of a national patient survey

Cowling, T ; Harris, M ; Majeed, F; National Institute for Health Research

BMJ Quality & Safety, 24 June 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5423 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2016-005233

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression in primary care; evidence and practice.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, April, 2011, Vol.26(2)

ISSN: 0887-3763

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Majeed, A
  2. Cowling, Thomas E
  3. Harris, Matthew
  4. Harris, M
  5. Cowling, Te

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...