skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 950  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STUDENTS’ PERSPECTIVES ON THE IMPLEMENTATION OF MUSICAL ACTIVITIES IN PRESCHOOL EDUCATION

Ligita Stramkale

DOI: 10.15503/jecs20182.109.116

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschool teacher attachment, school readiness and risk of learning difficulties

Commodari, Elena

Early Childhood Research Quarterly, 2013, Vol.28(1), pp.123-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-2006 ; E-ISSN: 1873-7706 ; DOI: 10.1016/j.ecresq.2012.03.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting preschool teacher retention and turnover in newly hired Head Start teachers across the first half of the school year

Wells, Michael B

Early Childhood Research Quarterly, 2015, Vol.30, pp.152-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-2006 ; E-ISSN: 1873-7706 ; DOI: 10.1016/j.ecresq.2014.10.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of communication skill and interpersonal problem solving in preschool trainees

Arslan, Emel

Social Behavior and Personality: an international journal, 2010, Vol.38(4), pp.523-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2212

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of the Research: Common Core State Standards for Improving Rural Children’s School Readiness

Bailey, Lora

Early Childhood Education Journal, 2014, Vol.42(6), pp.389-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1082-3301 ; E-ISSN: 1573-1707 ; DOI: 10.1007/s10643-013-0621-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Studies to Deepen Understanding and Enhance Classroom Management Skills in Preschool Teacher Training

Tal, Clodie

Early Childhood Education Journal, 2010, Vol.38(2), pp.143-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1082-3301 ; E-ISSN: 1573-1707 ; DOI: 10.1007/s10643-010-0395-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and participation: two interrelated key-concepts in the preschool

Johansson, Inge ; Sandberg, Anette

European Early Childhood Education Research Journal, 01 June 2010, Vol.18(2), pp.229-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-293X ; E-ISSN: 1752-1807 ; DOI: 10.1080/13502931003784560

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschool teachers' perceptions of rough and tumble play vs. aggression in preschool-aged boys

Dicarlo, Cynthia F ; Baumgartner, Jennifer ; Ota, Carrie ; Jenkins, Charlene

Early Child Development and Care, 04 May 2015, Vol.185(5), pp.779-790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-4430 ; E-ISSN: 1476-8275 ; DOI: 10.1080/03004430.2014.957692

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interview Study of Gender Difference in Preschool Teachers’ Attitudes Toward Children’s Play

Sandberg, Anette ; Pramling-Samuelsson, Ingrid

Early Childhood Education Journal, 2005, Vol.32(5), pp.297-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1082-3301 ; E-ISSN: 1573-1707 ; DOI: 10.1007/s10643-005-4400-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
幼师学生良好专业素质的培养 - The Training of Early Childhood Teachers’ Good Professional Quality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

幼师学生良好专业素质的培养 - The Training of Early Childhood Teachers’ Good Professional Quality

刘晓峰 ; Liu Xiao-feng(Qingdao Chengyang Distric Vocational Secondary Specialized School,Qingdao Shandong,266108,China)

佳木斯教育学院学报 - Journal of Jiamusi Education Institute, 2012, Issue 08, pp.218-218

ISSN: 1000-9795

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschool Teachers’ Pedagogical Awareness: A Key Competence

Sonja Sheridan

아동과 권리 November 2016, Vol.20(4), pp.523-542

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Comparing the Reality of Preschool Education in Vietnam and Korea )

Tran Nguyen Nguyen Han

한국유아교육학회 정기학술발표논문집, 2017, Vol.2017(1), p.165

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies used by preschool teachers in facilitating social interaction among children in kindergarten

Vlatka Družinec ; Doris Velan

Studia Polensia, 01 January 2017, Vol.6(1), pp.27-28

ISSN: 1848-4905 ; E-ISSN: 2459-6256

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of the Difficulties that Pre-school Teachers Face with Classroom Management

Aygün, Öğr.Gör. Aygül ; Yildizbaş, Füsun ; Aygün, Bilal

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 14 August 2014, Vol.143, pp.758-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; E-ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.455

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evaluation of Pre-service Preschool Teachers’ Knowledge about the Concept of Environment

Berat Ahi ; Fatma Alisinanoglu

European journal of educational research, 01 April 2015, Vol.4(2), pp.57-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-8714 ; E-ISSN: 2165-8714 ; DOI: 10.12973/eu-jer.4.2.57

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do Preschool Teachers’ Professional Biographies Reveal about Interweaving of Profession and Creativity?

Tina Štemberger ; Majda Cencič

Revija za elementarno izobraževanje, 01 June 2015, Vol.8(3), pp.17-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1855-4431 ; E-ISSN: 2350-4803

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer use attitudes, knowledge and skills, habits and methods of preschool teachers

Önkol, F. Lemis ; Zembat, Rengin ; Balat, Gülden Uyanık

Procedia Computer Science, 2011, Vol.3, pp.343-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2010.12.058

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Views and Awareness of Preschool Teacher Candidates

Oncu, Elif Celebi ; Unluer, Esra

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 12 February 2015, Vol.174, pp.2653-2657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; E-ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.948

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mentoring and Professional Development in Rural Head Start Classrooms

Garner, Pamela W ; Carter Mclean, Marsha ; Waajid, Badiyyah ; Pittman, Evelyn R

Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 08 August 2015, Vol.23(4), pp.293-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-1267 ; E-ISSN: 1469-9745 ; DOI: 10.1080/13611267.2015.1099868

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools

Roth, Ann-Christine Vallberg

Nordisk barnehageforskning [elektronisk ressurs], 2012, Vol. 5, pp.18-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1890-9167

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 950  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (189)
 2. Toàn văn trực tuyến (646)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2004  (8)
 3. 2005đến2008  (44)
 4. 2009đến2013  (175)
 5. Sau 2013  (715)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (450)
 2. English  (417)
 3. Korean  (34)
 4. Japanese  (12)
 5. Turkish  (12)
 6. Spanish  (8)
 7. Danish  (7)
 8. German  (6)
 9. Norwegian  (5)
 10. Russian  (4)
 11. Chinese  (4)
 12. Polish  (3)
 13. French  (3)
 14. Portuguese  (3)
 15. Slovenian  (2)
 16. Czech  (2)
 17. Icelandic  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...