skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of a culture-independent gastrointestinal multiplex PCR panel during a Shigellosis outbreak: considerations for clinical laboratories and public health

Prakash, Vittal P ; Leblanc, Lindsay ; Alexander-Scott, Nicole E ; Skidmore, Jaclyn ; Simmons, Deanna ; Quilliam, Daniela ; Chapin, Kimberle C

Journal of clinical microbiology, March 2015, Vol.53(3), pp.1048-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 25568430 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.03374-14

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Genes Encoding MSCRAMMs and Pili in Clinical and Natural Populations of Enterococcus faecium

Sillanpaa, Jouko ; Prakash, Vittal P. ; Nallapareddy, Sreedhar R. ; Murray, Barbara E

Journal of Clinical Microbiology, 2009, Vol. 47(4), p.896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 19193843

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the ebpfm pilus-encoding operon of Enterococcus faecium and its role in biofilm formation and virulence in a murine model of urinary tract infection

Sillanpää, Jouko ; Nallapareddy, Sreedhar R ; Singh, Kavindra V ; Prakash, Vittal P ; Fothergill, Timothy ; Ton-That, Hung ; Murray, Barbara E

Virulence, 01 July 2010, Vol.1(4), pp.236-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2150-5594 ; E-ISSN: 2150-5608 ; DOI: 10.4161/viru.1.4.11966

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments (Adaptation to Novel Environments Leads to Metabolic Selection)

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D ; Merkley, Eric D ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T ; Prakash, Vittal P ; Leiser, Owen P ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S ; Kreuzer, Helen W ; Shamoo, Yousif; Matic, Ivan (Editor)

2014, Vol.10(12), p.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of unusual species of enterococci causing infections, South India

Prakash, Vittal P ; Rao, Sambasiva R ; Parija, Subash C

BMC infectious diseases, 17 March 2005, Vol.5, pp.14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2334 ; PMID: 15774018 Version:1

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of unusual species of enterococci causing infections, South India

Rao Sambasiva R ; Prakash Vittal P ; Parija Subash C

BMC infectious diseases, 01 March 2005, Vol.5(1), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2334 ; E-ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/1471-2334-5-14

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/7 ; Related DOI: 10.1371/JOURNAL.PGEN.1004872 ; Related DOI: 10.1371/JOURNAL.PGEN.1004872

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_CarbohydrateData

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_pH

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_MigrationData

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_GrowthOD600_BHI

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_GrowthOD600_LB

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_PopulationKey_corrected

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/7 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and phenotypic characterization of a second collagen adhesin, Scm, and genome-based identification and analysis of 13 other predicted MSCRAMMs, including four distinct pilus loci, in Enterococcus faecium

Sillanpää, Jouko ; Nallapareddy, Sreedhar R ; Prakash, Vittal P ; Qin, Xiang ; Höök, Magnus ; Weinstock, George M ; Murray, Barbara E

Microbiology (Reading, England), October 2008, Vol.154(Pt 10), pp.3199-3211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-0872 ; PMID: 18832325 Version:1 ; DOI: 10.1099/mic.0.2008/017319-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large scale variation in Enterococcus faecalis illustrated by the genome analysis of strain OG1RF.(Research)

Bourgogne, Agathe ; Garsin, Danielle A. ; Qin, Xiang ; Singh, Kavindra V. ; Sillanpaa, Jouko ; Yerrapragada, Shailaja ; Ding, Yan ; Dugan - Rocha, Shannon ; Buhay, Christian ; Shen, Hua ; Chen, Guan ; Williams, Gabrielle ; Muzny, Donna ; Maadani, Arash ; Fox, Kristina A. ; Gioia, Jason ; Chen, Lei ; Shang, Yue ; Arias, Cesar A. ; Nallapareddy, Sreedhar R. ; Zhao, Meng ; Prakash, Vittal P. ; Chowdhury, Shahreen ; Jiang, Huaiyang ; Gibbs, Richard A. ; Murray, Barbara E. ; Highlander, Sarah K. ; Weinstock, George M.

Genome Biology (Online Edition), July 8, 2008, Vol.9(R110), p.R110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-760X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large scale variation in Enterococcus faecalis illustrated by the genome analysis of strain OG1RF

Bourgogne, Agathe ; Garsin, Danielle A ; Qin, Xiang ; Singh, Kavindra V ; Sillanpaa, Jouko ; Yerrapragada, Shailaja ; Ding, Yan ; Dugan-Rocha, Shannon ; Buhay, Christian ; Shen, Hua ; Chen, Guan ; Williams, Gabrielle ; Muzny, Donna ; Maadani, Arash ; Fox, Kristina A ; Gioia, Jason ; Chen, Lei ; Shang, Yue ; Arias, Cesar A ; Nallapareddy

Genome biology, 2008, Vol.9(7), pp.R110 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 18611278 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2008-9-7-r110

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2008  (3)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2014  (9)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prakash, Vittal P.
 2. Ristic, Nikola
 3. Deatherage Kaiser, Brooke L.
 4. Krepps, Michael D.
 5. Valovska, Marie-Thérèse

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...