skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathologie hémorroïdaire de la parturiente

Abramowitz, Laurent ; Benabderrhamane, Dalila ; Philip, Julie ; Pospait, Dan ; Bonin, Noël ; Merrouche, Mohamed

La Presse Medicale, 2011, Vol.40(10), pp.955-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0755-4982 ; E-ISSN: 2213-0276 ; DOI: 10.1016/j.lpm.2011.06.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prevalence of proctological symptoms amongst patients who see general practitioners in France

Abramowitz, Laurent ; Benabderrahmane, Mustapha ; Pospait, Dan ; Philip, Julie ; Laouénan, Cédric

The European Journal of General Practice, 01 December 2014, Vol.20(4), pp.301-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-4788 ; E-ISSN: 1751-1402 ; DOI: 10.3109/13814788.2014.899578

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pospait, D
  2. Philip, Julie
  3. Philip, J
  4. Abramowitz, Laurent
  5. Abramowitz, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...