skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dissatisfied Generation? An Age–Period–Cohort Analysis of the Political Satisfaction of Youth in Hong Kong from 1997 to 2014

Wong, Kevin ; Zheng, Victor ; Wan, Po-san

Social Indicators Research, 2017, Vol.130(1), pp.253-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-015-1175-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Kurdish ethno-nationalism in Turkey: socio-economy, religion, and politics

Ekmekci, Faruk

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2011, Vol.34(9), pp.1608-1617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.538425

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideological Congruence and Citizen Satisfaction: Evidence from 25 Advanced Democracies

Mayne, Quinton ; Hakhverdian, Armen

Quick submit: 2016-02-12T13:20:24-05:00

ISSN: Mayne, Quinton and Armen Hakhverdian. 2016. Ideological Congruence and Citizen Satisfaction: Evidence from 25 Advanced Democracies. Comparative Political Studies, 2016 (Forthcoming)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소득이 복지인식에 미치는 영향에 관한 연구

강정희(Jung Hee Kang) ; 염동문(Dong Moon Yeum)

사회과학연구논총, 2014, Vol.30(2), pp.319-351

ISSN: 1975-8987

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal economic hardship, happiness, and political satisfaction : a cross-national analysis

Anderson, Christopher J. ; Mendes, Silvia M.

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 청소년과 성인의 정치성향과 대통령 투표기준의 차이: 토착심리학적 분석 ( Political Orientation and Voting Behavior of Korean Adolescents and Adults: Indigenous Psychological Analysis )

김묘성 ; Myo Seong Kim ; 김의철 ; Ui Chol Kim ; 박영신 ; Young Shin Park

아동교육, 2006, Vol.15(1), p.247

ISSN: 1226-2722

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Korean  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wan, Po-san
 2. Mendes, Silvia M.
 3. Ekmekci, Faruk
 4. Anderson, Christopher J.
 5. Mayne, Quinton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...