skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and life expectancy in Europe, 1960-2008

Mackenbach, Johan P. ; Hu, Yannan ; Looman, Caspar W. N.

Social Science & Medicine, Sept, 2013, Vol.93, p.166(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and life expectancy in Europe, 1960-2008

Mackenbach, Johan P. ; Hu, Yannan ; Looman, Caspar W. N.

Social Science & Medicine, Sept, 2013, Vol.93, p.166(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can we trust the trusts? (hospital trust managers have vested interest in delaying or even stopping progress)

Clode, Drew

Community Care, August 13, 1992, Issue 928, p.12(2)

ISSN: 0307-5508

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can we trust the trusts? (hospital trust managers have vested interest in delaying or even stopping progress)

Clode, Drew

Community Care, August 13, 1992, Issue 928, p.12(2)

ISSN: 0307-5508

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hu, Yannan
  2. Mackenbach, Johan P.
  3. Looman, Caspar W. N.
  4. Clode, Drew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...