skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann

Statistics and Computing, 2016, Vol.26(1), pp.549-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: 10.1007/s11222-014-9494-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markov and Semi‐Markov Switching Linear Mixed Models Used to Identify Forest Tree Growth Components

Chaubert‐Pereira, Florence ; Guédon, Yann ; Lavergne, Christian ; Trottier, Catherine

Biometrics, September 2010, Vol.66(3), pp.753-762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-341X ; E-ISSN: 1541-0420 ; DOI: 10.1111/j.1541-0420.2009.01338.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Hidden Semi-Markov Chains From Discrete Sequences

Guédon, Yann

Journal of Computational and Graphical Statistics, 01 September 2003, Vol.12(3), pp.604-639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-8600 ; E-ISSN: 1537-2715 ; DOI: 10.1198/1061860032030

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidden hybrid Markov/semi-Markov chains

Guédon, Yann

Computational Statistics and Data Analysis, 2005, Vol.49(3), pp.663-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9473 ; E-ISSN: 1872-7352 ; DOI: 10.1016/j.csda.2004.05.033

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the state sequence space for hidden Markov and semi-Markov chains

Guédon, Yann

Computational Statistics and Data Analysis, 2007, Vol.51(5), pp.2379-2409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9473 ; E-ISSN: 1872-7352 ; DOI: 10.1016/j.csda.2006.03.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guedon, Y
  2. Guédon, Yann
  3. Guédon, Y.
  4. Guedon, Yann
  5. Godin, Christophe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...