skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric properties of a class of piecewise affine biological network models

Farcot, Etienne

Journal of Mathematical Biology, 2006, Vol.52(3), pp.373-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-005-0360-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Controllability and Stabilizability of Linear Complementarity Systems

Camlibel, M.K

IFAC PapersOnLine, 2019, Vol.52(17), pp.1-6

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.11.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Camlibel, M.K
  2. Farcot, Etienne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...