skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fisherman's revenge : A Peking opera

Peking : Foreign languages , 1956 - (782.100951 FIS 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> red lantern : Model peking opera on contemporary revolutionary theme

Peking : Afro-Asian writer's bureau, 1967 - (782.120951 RED 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
&#21517;&#23478;&#35542;&#23825;&#26354;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

名家論崑曲

洪惟助

台北市 : 國家出版社, 2010 - 台北市 : 國家出版社, 2010. - (782.1 THA(1) 2010) - (782.1 THA(2) 2010) - ISBN9573611902;ISBN9789573611905

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. Chinese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 洪惟助
  2. 洪 惟助

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...