skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is pregnancy associated with biochemical and haematological changes in HIV-infected Nigerian women?(Clinical report)

Omo - Aghoja, L. O. ; Abe, E. ; Omo - Aghoja, V. W. ; Onowhakpor, A. ; Feyi - Waboso, P.

Southern African Journal of HIV Medicine, April, 2010, Issue 37, p.45(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1608-9693

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is pregnancy associated with biochemical and haematological changes in HIV-infected Nigerian women?(Clinical report)

Omo - Aghoja, L. O. ; Abe, E. ; Omo - Aghoja, V. W. ; Onowhakpor, A. ; Feyi - Waboso, P.

Southern African Journal of HIV Medicine, April, 2010, Issue 37, p.45(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1608-9693

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antenatal determinants of oro-facial clefts in Southern Nigeria

Omo-Aghoja, V W ; Omo-Aghoja, L O ; Ugboko, V I ; Obuekwe, O N ; Saheeb, B D O ; Feyi-Waboso, P ; Onowhakpor, A

African health sciences, March 2010, Vol.10(1), pp.31-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1729-0503 ; PMID: 20811522 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Factors associated with the knowledge, perception and practice of Pap smear screening for cervical cancer in Southern Nigeria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the knowledge, perception and practice of Pap smear screening for cervical cancer in Southern Nigeria

Omo-Aghoja, L.O ; Abe, E ; Aghoja, C.O ; Omo-Aghoja, V.W ; Onowhakpor, A ; Feyi-Waboso, P

Port Harcourt Medical Journal, 10/12/2010, Vol.4(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0795-3038 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4314/phmedj.v4i3.60823

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O719 Factors associated with the knowledge, perceptions and practice of Pap smear screening for cervical cancer in Southern Nigeria

Omo-Aghoja, L ; Abe, E ; Aghoja, C ; Omo-Aghoja, V ; Onowhakpor, A ; Feyi-Waboso, P

International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2009, Vol.107, pp.S299-S299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(09)61092-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Onowhakpor, A
  2. Abe, E
  3. Feyi-Waboso, P.
  4. Feyi - Waboso, P.
  5. Omo-Aghoja, V W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...