skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research for Maker Board of Internet of Things

Ji-Yong Lim ; Gwan-Hyung Kim ; Oh-Hyun Kwon ; Am-Suk Oh

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUTURE INFORMATION & COMMUNICATION ENGINEERINGINTERNATIONAL CONFERENCE ON FUTURE INFORMATION & COMMUNICATION ENGINEERING, 2017, Vol.9(1), pp.313-316

ISSN: 2384-3004

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

최적의 스마트 홈 제어 시스템 설계 및 구현

이형로 ; 인치호 ; Lee, Hyoung-Ro ; Lin, Chi-Ho

The journal of the institute of internet, broadcasting and communication : JIIBC, 2018, Vol.18(1), pp.135-141

ISSN: 2288-0879

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Remote Control Based on Internet of Things

Dong-Min Kim ; Ji-Yong Lim ; Sung-Uk Heo ; Gwan-Hyung Kim ; Am-Suk Oh

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUTURE INFORMATION & COMMUNICATION ENGINEERINGINTERNATIONAL CONFERENCE ON FUTURE INFORMATION & COMMUNICATION ENGINEERING, 2018, Vol.10(1), pp.115-117

ISSN: 2384-3004

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advancements in the Internet-of-Things related standards: A oneM2M perspective

Park, Hyuncheol ; Kim, Hoichang ; Joo, Hotaek ; Song, Jaeseung

ICT Express, September 2016, Vol.2(3), pp.126-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-9595 ; DOI: 10.1016/j.icte.2016.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사물인터넷 기반 스마트 팩토리 서비스 구현

진남(Nan Chen) ; 안일엽(Il-Yeup Ahn) ; 최성찬(Sung-Chan Choi) ; 윤재석(Jaeseok Yun) ; 김재호(Jaeho Kim) ; 묘정(Ting Miao)

한국HCI학회 학술대회, 2016, Vol.2016(1), pp.683-685

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Trends in Standards Related to the Internet of Things and Machine-to-Machine Communications

Syed Husain ; Athul Prasad ; Andreas Kunz ; Apostolos Papageorgiou ; Jaeseung Song

Journal of information and communication convergence engineering, 2014, Vol.12(4), pp.228-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-8255

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사물 인터넷 기기들의 이종 네트워크 간 간섭 완화 기법

서성일(Sung-Il Seo)

한국통신학회논문지, 2017, Vol.42(6), pp.1164-1166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A light-weight secure information transmission and device control scheme in integration of CPS and cloud computing

Kim, Hyungjoo ; Kang, Jungho ; Park, Jong Hyuk

Microprocessors and Microsystems, July 2017, Vol.52, pp.416-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9331 ; DOI: 10.1016/j.micpro.2016.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IoT-Based Strawberry Disease Prediction System for Smart Farming

Sehan Kim ; Meonghun Lee ; Changsun Shin

Sensors, 01 November 2018, Vol.18(11), p.4051 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s18114051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A reliable IoT system for Personal Healthcare Devices

Woo, Min Woo ; Lee, Jongwhi ; Park, Keehyun

Future Generation Computer Systems, January 2018, Vol.78, pp.626-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; DOI: 10.1016/j.future.2017.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latest trends in telecommunication standards

Costa-Pérez, Xavier ; Festag, Andreas ; Kolbe, Hans-Joerg ; Quittek, Juergen ; Schmid, Stefan ; Stiemerling, Martin ; Swetina, Joerg ; van Der Veen, Hans

ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 29 April 2013, Vol.43(2), pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-4833 ; E-ISSN: 1943-5819 ; DOI: 10.1145/2479957.2479968

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From WSN towards WoT: Open API Scheme Based on oneM2M Platforms

Jaeho Kim ; Sung-Chan Choi ; Il-Yeup Ahn ; Nak-Myoung Sung ; Jaeseok Yun

Sensors, 01 October 2016, Vol.16(10), p.1645 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s16101645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

oneM2M 표준 기반 저고도 무인기 관리 및 운영시스템

안일엽(Il-Yeop Ahn) ; 박종홍(Jong-Hong Park) ; 성낙명(Nak-Myoung Sung) ; 김재호(Jaeho Kim) ; 최성찬(Sung?Chan Choi)

전기학회논문지, 2018, Vol.67(2), pp.301-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-8359

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on information security threats and solutions for Machine to Machine (M2M) communications

Tuna, Gurkan ; Kogias, Dimitrios G. ; Gungor, V. Cagri ; Gezer, Cengiz ; Taşkın, Erhan ; Ayday, Erman

Journal of Parallel and Distributed Computing, November 2017, Vol.109, pp.142-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-7315 ; DOI: 10.1016/j.jpdc.2017.05.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

oneM2M 데이터 필터 규칙 확장을 위한 육하원칙 기반 자원 관리 모델

민성현(Seong-Hyeon Min) ; 곽호영(Ho-Young Kwak) ; 이상준(Sang-Joon Lee)

한국컴퓨터정보학회논문지, 2016, Vol.21(9), pp.85-90

ISSN: 1598-849X

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SoC 가상화 플랫폼을 이용한 SoC 구조 개발 및 검증 방법

이형로(Hyoung-Ro Lee) ; 김원종(Won-Jong Kim) ; 조한진(Han-Jin Cho) ; 인치호(Chi-Ho Lin)

전자공학회논문지, 2017, Vol.54(11), pp.86-92

ISSN: 2287-5026

Toàn văn không sẵn có

17
电信运营商物联网平台发展思考 - Thoughts on the Development of Telecommunication Operator's IoT Platform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

电信运营商物联网平台发展思考 - Thoughts on the Development of Telecommunication Operator's IoT Platform

王淑玲 ; 胡云 ; 从光磊 ; 胡泽妍

邮电设计技术 - Designing Techniques of Posts and Telecommunications, 2017, Issue 08, pp.7-10

ISSN: 1007-3043

Toàn văn không sẵn có

18
OneM2M已吹响挺进工业互联网的号角 - OneM2M provides IoT platform for IIoT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OneM2M已吹响挺进工业互联网的号角 - OneM2M provides IoT platform for IIoT

杜加懂 ; DU Jiadong

电信网技术 - Telecommunications Network Technology, 2016, Issue 08, pp.15-19

ISSN: 1008-9217

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Aggregation Gateway Framework for CoAP Group Communications

Minki Cha ; Jung-Hyok Kwon ; Sungjin Kim ; Taeshik Shon ; Eui-Jik Kim

Symmetry, 01 November 2016, Vol.8(12), p.138 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-8994 ; DOI: 10.3390/sym8120138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TTEO (Things Talk to Each Other): Programming Smart Spaces Based on IoT Systems

Jaeseok Yun ; Il-Yeup Ahn ; Sung-Chan Choi ; Jaeho Kim

Sensors, 01 April 2016, Vol.16(4), p.467 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s16040467

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (3)
 3. 2015đến2015  (7)
 4. 2016đến2017  (20)
 5. Sau 2017  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. Korean  (14)
 3. French  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yun, Jaeseok
 2. Kim, Jaeho
 3. Yun, J.
 4. Ben Alaya, Mahdi
 5. Sung, Nak-Myoung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...