skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faster Command Input Using the Multimodal Controller Working Position “TriControl”

Oliver Ohneiser ; Malte Jauer ; Jonathan R. Rein ; Matt Wallace

Aerospace, 01 May 2018, Vol.5(2), p.54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2226-4310 ; DOI: 10.3390/aerospace5020054

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational Feasibility Analysis of the Multimodal Controller Working Position “TriControl”

Oliver Ohneiser ; Marcus Biella ; Axel Schmugler ; Matt Wallace

Aerospace, 01 February 2020, Vol.7(2), p.15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2226-4310 ; DOI: 10.3390/aerospace7020015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain–Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Di Flumeri ; Francesca De Crescenzio ; Bruno Berberian ; Oliver Ohneiser ; Jan Kramer ; Pietro Aricò ; Pietro Aricò ; Pietro Aricò ; Gianluca Borghini ; Gianluca Borghini ; Gianluca Borghini ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni ; Sara Bagassi

Frontiers in Human Neuroscience, 01 September 2019, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Simulation Set-Up For Validating Out-Of-The-Loop Mitigation When Monitoring High Levels Of Automation In Air Traffic Control

Oliver Ohneiser ; Francesca De Crescenzio ; Gianluca Di Flumeri ; Jan Kraemer ; Bruno Berberian ; Sara Bagassi ; Nicolina Sciaraffa ; Pietro Aricò ; Gianluca Borghini ; Fabio Babiloni

DOI: 10.5281/ZENODO.1316360 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1316361

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Simulation Set-Up For Validating Out-Of-The-Loop Mitigation When Monitoring High Levels Of Automation In Air Traffic Control

Oliver Ohneiser ; Francesca De Crescenzio ; Gianluca Di Flumeri ; Jan Kraemer ; Bruno Berberian ; Sara Bagassi ; Nicolina Sciaraffa ; Pietro Aricò ; Gianluca Borghini ; Fabio Babiloni

DOI: 10.5281/ZENODO.1316361 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1316360

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oliver Ohneiser
  2. Bruno Berberian
  3. Sara Bagassi
  4. Ohneiser, Oliver
  5. Gianluca Di Flumeri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...