skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Persuasive Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persuasive Technology

Oinas-Kukkonen, H.; Hasle, P.; Harjumaa, M.; Segerståhl, K.; Øhrstrøm, P.

978-3-540-68500-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25568

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persuasive Technology

Oinas Kukkonen H Hasle P Harjumaa M Segerståhl K Øhrstrøm P Eds

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of perceived persuasiveness constructs by combining user tests and expert assessments

Beerlage-de Jong, Nienke ; Wentzel, M.J. ; Kelders, Saskia Marion ; Oinas-Kukkonen, H ; van Gemert-Pijnen, Julia E.W.C. ; Öörni, A. ; Kelders, S.M. ; Gemert-Pijnen, JEWC ; Oinas-Kukkonen, H

BCSS 2014: Behavior Change Support Systems, 2014, pp.7-15

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perswedo : introducing persuasive principles into the creative design process through a design card-set

Ren, X. ; Lu, Y. ; Oinas-Kukkonen, H. ; Brombacher, A.C. ; Bernhaupt, R. ; Dalvi, G. ; Joshi, A. ; Balkrishan, D.K. ; O'Neill, J. ; Winckler, M.; Business Process Design

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017, 2017, pp.453-462

ISBN: 978-3-319-67686-9 ; ISBN: 978-3-319-67687-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the usefulness of design rationale in CASE

Oinas-Kukkonen, H

European Journal of Information Systems, 01 September 1998, Vol.7(3), pp.185-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-085X ; E-ISSN: 1476-9344 ; DOI: 10.1057/palgrave.ejis.3000300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourth generation hypermedia: some missing links for the World Wide Web

Oinas - Kukkonen H.

International Journal of Human-Computer Studies, 1997, Vol.47(1), pp.31-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work in progress: a protocol for the collection, analysis, and interpretation of log data from eHealth technology

Sieverink, Floor ; Kelders, Saskia Marion ; Akkersdijk, Saskia ; Poel, Mannes ; Tjin-Kam-Jet-Siemons, Liseth ; van Gemert-Pijnen, Julia E.W.C. ; Kulyk, O. ; Siemons, L. ; Oinas-Kukkonen, H ; van Gemert-Pijnen, L.; Psychology, Health & Technology ; Human Media Interaction ; Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences

Proceedings of the Fourth International Workshop on Behavior Change Support Systems co-located with the 11th International Conference on Persuasive Technology, 2016, pp.56-60

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến2007  (1)
 3. 2008đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oinas-Kukkonen, H.
 2. Kelders, Saskia Marion
 3. van Gemert-Pijnen, Julia E.W.C.
 4. Human Media Interaction
 5. Bieber, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...