skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversidad de comunidades de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y sus conexiones con otros artropodos en tres bosques templados del centro de Mexico.(texto en ingles)

Guzman-Mendoza, Rafael ; Castano-Meneses, Gabriela ; Nunez-Palenius, Hector Gordon

Revista de Biologia Tropical, 2016, Vol.64(2), p.571(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro propagation of three Agave species used for liquor distillation and three for landscape

Ramírez-Malagón, Rafael ; Borodanenko, Anatoli ; Pérez-Moreno, Luis ; Salas-Araiza, Manuel ; Nuñez-Palenius, Hector ; Ochoa-Alejo, Neftalí

Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2008, Vol.94(2), pp.201-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6857 ; E-ISSN: 1573-5044 ; DOI: 10.1007/s11240-008-9405-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nuñez-Palenius, H.G.
  2. Nuñez-Palenius, Hector Gordon
  3. Guzmán-Mendoza, Rafael
  4. Pérez-Moreno, Luis
  5. Borodanenko, Anatoli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...