skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'opéra

Auric G.; Brillet j; Valéri O

P. : Minuit, 1955 - (842 AUR 1955)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Runaway maid : A Cantonese opera

Peking : Foreign languages, 1958 - (792.6 RUN 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Больщой балет : Балет большого теагра СССР

М. : Планета, 1981 - (792.58 БОЛ 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Người tạc tượng : nhạc kịch ba màn

Đỗ Nhuận

H. : QĐND, 1972 - (895.9222 ĐO-N 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fisherman's revenge : A Peking opera

Peking : Foreign languages , 1956 - (782.100951 FIS 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> red lantern : Model peking opera on contemporary revolutionary theme

Peking : Afro-Asian writer's bureau, 1967 - (782.120951 RED 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (1)
 2. 1956đến1957  (1)
 3. 1958đến1966  (1)
 4. 1967đến1972  (2)
 5. Sau 1972  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đỗ Nhuận
 2. Auric G
 3. Brillet j
 4. Valéri O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...