skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim nguội nhanh Fe-M-Zr (M = Ni, Co, Mn)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim nguội nhanh Fe-M-Zr (M = Ni, Co, Mn)

Nguyễn, Mạnh An; Nguyễn, Huy Dân

p. 1-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12977

Truy cập trực tuyến

2
Magnetocaloric effect in Fe-Ni-Zr alloys prepared by using the rapidly-quenched method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect in Fe-Ni-Zr alloys prepared by using the rapidly-quenched method

Nguyen, Huy Dan; Nguyen, Huu Duc; Tran, Dang Thanh

ISIKNOWLEDGE; 0374-4884; http://link.springer.com/article/10.3938/jkps.62.1715; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32399

Truy cập trực tuyến

3
Influence of B content substituting for Al on the magnetic properties of Nd60Fe30Al10-xBx
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of B content substituting for Al on the magnetic properties of Nd60Fe30Al10-xBx

Nguyen, Chau; Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Xuan Phuc; Nguyen, Huy Dan; Cao, Xuan Huu

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31502

Truy cập trực tuyến

4
Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons

Do, Tran Huu; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Nguyen, Thi Mai; Tran, Dang Thanh; Phan, The-Long; Yu, Seong Cho; Nguyen, Huy Dan

Scopus; 09258388; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814025559; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32548

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim Heusler Ni(Ag, Cu)-Mn-(Sb, Sn) : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nguyễn Thị Mai; Đỗ Thị Kim Anh; Nguyễn Huy Dân

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (530.41 NG-M 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Long-range ferromagnetism and magnetocaloric effects in rapidly quenched Ni50-xCoxMn50-yAly ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-range ferromagnetism and magnetocaloric effects in rapidly quenched Ni50-xCoxMn50-yAly ribbons

Nguyen, Thi Mai; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Tran, Dang Thanh; Dinh, Chi Linh; Vu, Manh Quang; Nguyen, Mau Lam; Nguyen, Le Thi; Nguyen, Thi Thanh Huyen; Do, Thi Kim Anh; Nguyen, Huy Dan

2468-2284; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58121

Truy cập trực tuyến

7
Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons

Kieu, Xuan Hau; Nguyen, Hoang Ha; Nguyen, Le Thi; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Pham, Duc Huyen Yen; Nguyen, Huy Ngoc; Tran, Dang Thanh; Koledov, Victor V.; Kim, Dong Hyun; Yu, Seong-Cho; Nguyen, Huy Dan

Kieu, X. H., et al. (2018). Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 3 (2018) 406-411.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64654; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

8
Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons

Kieu, Xuan Hau; Nguyen, Hoang Ha; Nguyen, Le Thi; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Pham, Duc Huyen Yen; Nguyen, Huy Ngoc; Tran, Dang Thanh; Koledov, Victor V.; Kim, Dong Hyun; Yu, Seong-Cho; Nguyen, Huy Dan

Kieu, X. H., et al. (2019). Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 3 (2018) 406-411; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67305; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducing anisotropy in bulk Nd-Fe-Co-Al-B nanocrystalline alloys by quenching in magnetic field.(Report)

Dan, Nguyen Huy ; Thanh, Pham Thi ; Yen, Nguyen Hai ; Huyen, Nguyen Thi Thanh ; Thang, Duong Dinh ; Hung, Luu Tien

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, April, 2012, Vol.324(7), p.1435(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of fabrication conditions on structure and magnetic properties of ndfeconbb nanocomposites

Nguyen, Hai Yen ; Nguyen, Thi Thanh Huyen ; Pham, Thi Thanh ; Do, Tran Huu ; Nguyen, Huy Dan

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2011, Vol.2(1), p.015010 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/2/1/015010

Toàn văn sẵn có

11
Magnetic and magnetocaloric properties in La–(Fe–Co)–Si
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic and magnetocaloric properties in La–(Fe–Co)–Si

Nguyen, Hai Yen ; Pham, Thi Thanh ; Nguyen, Huu Duc ; Tran, Dang Thanh ; Phan, The-Long ; Seong, Cho Yu ; Nguyen, Huy Dan

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 06/01/2013, Vol.4(2), p.025018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/4/2/025018

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-range ferromagnetism and magnetocaloric effects in rapidly quenched Ni50−xCoxMn50−yAly ribbons

Nguyen Thi Mai ; Nguyen Hai Yen ; Pham Thi Thanh ; Tran Dang Thanh ; Dinh Chi Linh ; Vu Manh Quang ; Nguyen Mau Lam ; Nguyen Le Thi ; Nguyen Thi Thanh Huyen ; Do Thi Kim Anh ; Nguyen Huy Dan

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 01 March 2017, Vol.2(1), pp.123-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2468-2179 ; E-ISSN: 2468-2179 ; DOI: 10.1016/j.jsamd.2017.02.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ndfeb-based anisotropic nanocrystalline hard magnetic alloys

Nguyen, Huy Dan ; Nguyen, Hai Yen ; Pham, Thi Thanh ; Huyen Nguyen, Thi Thanh ; Nguyen, Huu Duc ; Duong, Dinh Thang ; Dinh, Hoang Long ; Nguyen, Van Duong ; Tran, Dang Thanh ; Vu, Hong Ky ; Do, Khanh Tung ; Luu, Tien Hung

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2012, Vol.3(1), p.015016 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/3/1/015016

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons

Kieu Xuan Hau ; Nguyen Hoang Ha ; Nguyen Le Thi ; Nguyen Hai Yen ; Pham Thi Thanh ; Pham Duc Huyen Yen ; Nguyen Huy Ngoc ; Tran Dang Thanh ; Victor V. Koledov ; Dong Hyun Kim ; Seong-Cho Yu ; Nguyen Huy Dan

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 01 December 2018, Vol.3(4), pp.406-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2468-2179 ; E-ISSN: 2468-2179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Influence of Al on structure, magnetic properties and magnetocaloric effect of Ni 50 Mn 37−x Al x Sn 13 ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Al on structure, magnetic properties and magnetocaloric effect of Ni 50 Mn 37−x Al x Sn 13 ribbons

Nguyen, Hai Yen ; Nguyen, Thi Mai ; Vu, Manh Quang ; Pham, Thi Thanh ; Tran, Dang Thanh ; Nguyen, Huu Duc ; Nguyen, Le Thi ; Nguyen, Hoang Ha ; Koledov, Victor ; Kamantsev, Alexander ; Mashirov, Alexey ; Nguyen, Huy Dan

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 06/01/2018, Vol.9(2), p.025007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/2043-6254/aac1d2

Toàn văn sẵn có

16
Influence of fabrication conditions on giant magnetocaloric effect of Ni–Mn–Sn ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of fabrication conditions on giant magnetocaloric effect of Ni–Mn–Sn ribbons

Nguyen, Huy Dan ; Do, Tran Huu ; Nguyen, Hai Yen ; Pham, Thi Thanh ; Nguyen, Huu Duc ; Nguyen, Thi Nguyet Nga ; Tran, Dang Thanh ; Phan, The Long ; Yu, Seong Cho

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 06/01/2013, Vol.4(2), p.025011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/4/2/025011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyen, Huy-Dan
 2. Nguyen, Hai Yen
 3. Pham, Thi-Thanh
 4. Tran, Dang-Thanh
 5. Pham, T.T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...