skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比 = So sánh kết cấu liên động V1 ZHE V2" với kết cấu "BIAN V1 BIAN V2", "V1 DE V2" trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn Ngữ Học: 60 22 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比 = So sánh kết cấu liên động V1 ZHE V2" với kết cấu "BIAN V1 BIAN V2", "V1 DE V2" trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn Ngữ Học: 60 22 10"

Ngô, Mai Phương; Đỗ, Thị Minh

Ngô, M.P. (2009). 现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比 = So sánh kết cấu liên động V1 ZHE V2" với kết cấu "BIAN V1 BIAN V2", "V1 DE V2" trong tiếng Hán hiện đại. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội]; 04053000013; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40329

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
现代汉语动词“来” “去”考察(与越南语相应表达方式的对比) = Khảo sát động từ 来" "去" trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语动词“来” “去”考察(与越南语相应表达方式的对比) = Khảo sát động từ 来" "去" trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"

Nguyễn, Thị Thanh Lan; Hà, Lê Kim Anh , người hướng dẫn

04053000006; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40335

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语副词“又”与越南语副词“lại”对比 Đối chiếu phó từ You trong tiếng Hán hiện đại với phó từ Lại trong tiếng Việt Luận văn ThS Ngôn ngữ học 60 22 10

Nguyễn Thị Nguyệt Nga

ĐHNN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt Luận văn ThS Ngôn ngữ học 60 22 10

Nguyễn Thị Thanh Thúy

ĐHNN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国明清两代禁忌词语及其文化、历史背景初探 Bước đầu tìm hiểu từ ngữ cấm kỵ của triều đại Minh Thanh Trung Quốc và bối cảnh văn hóa lịch sử hình thành chúng Luận văn ThS Ngôn ngữ học 60 22 10

Ninh Văn Tuấn

ĐHNN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010

Truy cập trực tuyến

8
现代汉语中 “之” 字用法研究及带 “之”字 结构 的翻译方法考察
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语中 “之” 字用法研究及带 “之”字 结构 的翻译方法考察

Nguyễn, Thị Sen; Nguyễn, Đại Cồ Việt

Nguyễn, T. S. (2014). 现代汉语中 “之” 字用法研究及带 “之”字 结构 的翻译方法考察. 硕士毕业论文, 河内国家大学; 04053000141; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41187

Truy cập trực tuyến

9
现代汉语副词“又”与越南语副词“lại”对比 = Đối chiếu phó từ You" trong tiếng Hán hiện đại với phó từ ""Lại" trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语副词“又”与越南语副词“lại”对比 = Đối chiếu phó từ You" trong tiếng Hán hiện đại với phó từ ""Lại" trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"

Nguyễn, Thị Nguyệt Nga; Nguyễn, Hoàng Anh

Nguyễn, T.N.N. (2010). 现代汉语副词“又”与越南语副词“lại”对比 = Đối chiếu phó từ You" trong tiếng Hán hiện đại với phó từ ""Lại" trong tiếng Việt. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội]; 04053000021; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40321

Truy cập trực tuyến

10
中国明清两代禁忌词语及其文化、历史背景初探 = Bước đầu tìm hiểu từ ngữ cấm kỵ của triều đại Minh, Thanh Trung Quốc và bối cảnh văn hóa, lịch sử hình thành chúng. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国明清两代禁忌词语及其文化、历史背景初探 = Bước đầu tìm hiểu từ ngữ cấm kỵ của triều đại Minh, Thanh Trung Quốc và bối cảnh văn hóa, lịch sử hình thành chúng. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Ninh, Văn Tuấn; Nguyễn, Hữu Cầu

Ninh,V.T. (2010). 国明清两代禁忌词语及其文化、历史背景初探 = Bước đầu tìm hiểu từ ngữ cấm kỵ của triều đại Minh, Thanh Trung Quốc và bối cảnh văn hóa, lịch sử hình thành chúng. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội]; 04053000017; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40325

Truy cập trực tuyến

11
现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nguyễn, Thị Thanh Thúy; Cầm, Tú Tài

Nguyễn,T.T.T. (2010). 现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội]; 04053000020; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40322

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Nguyễn Tài Cẩn

H. : KHXH , 1979 - H. : KHXH, 1979 - (495.922 NG-C 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
13
现代汉语介词“于” 及其在越南语相对应的表达形式考察 = Nghiên cứu giới từ ‘YU’ trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát cách biểu đạt tương đương tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语介词“于” 及其在越南语相对应的表达形式考察 = Nghiên cứu giới từ ‘YU’ trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát cách biểu đạt tương đương tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nguyễn, Thùy Linh; Nguyễn, Hoàng Anh, người hướng dẫn

04053000074; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40213

Truy cập trực tuyến

14
现代汉语同义介词“自”、“从”、“打”对比研究(应用于越南高中生的汉语教学) = So sánh các giới từ đồng nghĩa Zi" "Cong" "Da" trong tiếng Hán hiện đại (Vận dụng vào dạy học tiếng Hán cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语同义介词“自”、“从”、“打”对比研究(应用于越南高中生的汉语教学) = So sánh các giới từ đồng nghĩa Zi" "Cong" "Da" trong tiếng Hán hiện đại (Vận dụng vào dạy học tiếng Hán cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"

Nguyễn, Thị Thanh Thúy; Nguyễn, Đình Hiền , người hướng dẫn

04053000016; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40326

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语 “好”、“对”、“是” 等言谈语用功能及教学启示 = Chức năng ngữ dụng của từ "好" (Hao) 、“对” (Dui) 、“是” (Shi) trong giao tiếp tiếng Hán hiện đại và liên hệ vào việc dạy học. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Đàm Thủy Hương; Nguyễn Hoàng Anh người hướng dẫn

H. : ĐHNN , 2009 - (495.181 ĐA-H 2009)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语周遍性主语与越南语相应的 对比 = Đối chiếu giữa chủ ngữ chỉ tổng thể trong tiếng Hán hiện đại và thành phần tương đương trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Trần Thị Ngọc Liên; Nguyễn Văn Khang người hướng dẫn

H. : ĐHNN, 2012 - (495.182 TR-L 2012)

Truy cập trực tuyến

19
现代汉语周遍性主语与越南语相应的 对比 = Đối chiếu giữa chủ ngữ chỉ tổng thể trong tiếng Hán hiện đại và thành phần tương đương trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语周遍性主语与越南语相应的 对比 = Đối chiếu giữa chủ ngữ chỉ tổng thể trong tiếng Hán hiện đại và thành phần tương đương trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Trần, Thị Ngọc Liên; Nguyễn, Văn Khang , người hướng dẫn

04053000102; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40151

Truy cập trực tuyến

20
现代汉语贸易书信的礼貌用语(与越南语对比) = Ngôn ngữ lịch sự trong thư tín thương mại tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语贸易书信的礼貌用语(与越南语对比) = Ngôn ngữ lịch sự trong thư tín thương mại tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nguyễn, Thị Thoi; Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn

04053000019; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40323

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (5)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (23)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (7)
 2. English  (1)
 3. Vietnamese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...