skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
BASIC CONTROL THEORY. SENSITIVITY OF OPTIMAL CONTROL SOLUTIONS
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

BASIC CONTROL THEORY. SENSITIVITY OF OPTIMAL CONTROL SOLUTIONS

Newton,G C; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Electronic Systems Lab (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the antianginal efficacy of acebutolol and propranolol. A multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled study

Dibianco, R ; Singh, S N ; Shah, P M ; Newton, G C ; Miller, R R ; Nahormek, P ; Costello, R B ; Laddu, A R ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D

Circulation, June 1982, Vol.65(6), pp.1119-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6804109 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
ELECTROMAGNETIC HARMONIC DRIVE LOW INERTIA SERVO ACTUATOR
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROMAGNETIC HARMONIC DRIVE LOW INERTIA SERVO ACTUATOR

Herdeg, D F ; Proctor, H W ; Spring, W B ; Newton, G C , Jr; United Shoe Machinery Corp Beverly MA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROMAGNETIC HARMONIC DRIVE LOW INERTIA SERVO ACTUATOR

Herdeg, D. F. ; Proctor, H. W. ; Spring, W. B. ; Newton, G. C. ; Jr.; US Dept of the Air Force; UNITED SHOE MACHINERY CORP BEVERLY MA

DOI: 10.21236/AD0442879

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shah, P.M.
  2. Dibianco
  3. Herdeg, D F
  4. Miller, Bortz, Richard
  5. Newton, G C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...