skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 134  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Newly Found Original materials of the Hong Kong Chinese Mail and Their Significance for Modern Chinese Press Research
《香港华字日报》创刊初期大量原件的发掘与意义

卓南生

国际新闻界 (Journal of International Communication), 2014, 36(10), pp.45-61

ISSN: 1002-5685

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E rnest B lythe as Minister for Finance in the I rish F ree S tate, 1923–32

Mccourt, Ryan

Parliamentary History, October 2014, Vol.33(3), pp.475-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-2824 ; E-ISSN: 1750-0206 ; DOI: 10.1111/1750-0206.12107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine Arts as Means for Studying Media History

Tereza Ježková

Kultura (Skopje), 01 September 2015, Issue 10, pp.114-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-7717 ; E-ISSN: 1857-7725

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitchell’s Newspaper Press Directory and the Late Victorian and Early Twentieth-Century Press

Victorian Periodicals Review, 2015, Vol.48(4), pp.591-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0709-4698 ; E-ISSN: 1712-526X

Toàn văn sẵn có

5
《香港华字日报》创刊初期大量原件的发掘与意义 - The Newly Found Original materials of the Hong Kong Chinese Mail and Their Significance for Modern Chinese Press Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《香港华字日报》创刊初期大量原件的发掘与意义 - The Newly Found Original materials of the Hong Kong Chinese Mail and Their Significance for Modern Chinese Press Research

卓南生 ; ZHUO Nan-Sheng

国际新闻界 - Journal of International Communication, 2014, Vol.36(10), pp.45-61

ISSN: 1002-5685

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newspaper press, Kisangani, Congo, ca.1920-1940

Unidentified

DOI: 10.25549/impa-m15221

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election coverage reflects civic journalism values.(Virginia election coverage)

Kennamer, David ; South, Jeff

Newspaper Research Journal, Fall, 2002, Vol.23(4), p.34(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0739-5329

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On The Translated Versions of Journalism History Books in China at the Turn of the 20th Century
19世纪末20世纪初汉译新闻史著作考述

李开军

国际新闻界 (Journal of International Communication), 2007, Issue 8, pp.79-80

ISSN: 1002-5685

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-Language Scholarship on the Republican-era Chinese Press: Some Preliminary Observations on an Emerging Field
民国时期中文报纸的英文学术研究——对一个新兴领域的初步观察

魏定熙(Timothy B.Weston) 方洁(译)

国际新闻界 (Journal of International Communication), 2009, Issue 4, pp.22-30

ISSN: 1002-5685

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Asp, Kent ; Johansson, Bengt; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002101 ; Related DOI: 10.5878/000343

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2002; Medievalundersökningen 2002

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002098 ; Related DOI: 10.5878/000418

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1991; Medievalundersökningen 1991

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002102 ; Related DOI: 10.5878/000250 ; Related DOI: 10.5878/001058

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey referendum 1980 - News analysis; Medievalundersökningen folkomröstningen 1980 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002626 ; Related DOI: 10.5878/000115

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1994; Medievalundersökningen 1994

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002100 ; Related DOI: 10.5878/000341 ; Related DOI: 10.5878/000869

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1982 - News analysis; Medievalundersökningen 1982 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002153 ; Related DOI: 10.5878/000116

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1979 - News analysis; Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002155 ; Related DOI: 10.5878/000114

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2006; Medievalundersökningen 2006

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002222 ; Related DOI: 10.5878/002221

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1998; Medievalundersökningen 1998

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002099 ; Related DOI: 10.5878/000342 ; Related DOI: 10.5878/001068

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1988; Medievalundersökningen 1988

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002148 ; Related DOI: 10.5878/000243 ; Related DOI: 10.5878/000909

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1985 - News analysis; Medievalundersökningen 1985 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002150 ; Related DOI: 10.5878/000117

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 134  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (16)
 2. 1985đến1991  (36)
 3. 1992đến2000  (21)
 4. 2001đến2008  (20)
 5. Sau 2008  (41)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (39)
 2. Swedish  (37)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...