skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a need for platform neutrality regulation in the EU?

Jan Krämer ; Daniel Schnurr

Telecommunications Policy, August 2018, Vol.42(7), pp.514-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5961 ; E-ISSN: 1879-3258 ; DOI: 10.1016/j.telpol.2018.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jan Krämer
  2. Jan Krämer, D.
  3. Schnurr, Daniel
  4. Kramer, J
  5. Krämer, Jan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...