skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, Annual, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of neurologists and neurosurgeons in India and its relevance to the adoption of telemedicine.(Review Article)(Report)

Ganapathy, Krishnan

Neurology India, March-April, 2015, Vol.63(2), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2014/740135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telemedicine interest for routine follow-up care among neurology patients in Arkansas.(Report)

Bashiri, Maryam ; Oliveto, Alison ; Greenfield, L. John Jr.

Telemedicine and e-Health, 2016, Vol.22(6), p.514(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-5627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurotechnology's New Wave, Part III: Its Place in Clinical Neurology in the Future

Rayl, Ajs

Applied Neurology, July 1, 2006, p.25

ISSN: 1931-4159

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurotechnology's New Wave, Part III: Its Place in Clinical Neurology in the Future

Rayl, Ajs

Applied Neurology, July 1, 2006, p.25

ISSN: 1931-4159

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telemedicine could be major help to neurologists in stroke treatment, AHA says.(TELEMEDICINE NEWS)(Brief article)

Naditz, A;

Telemedicine and e-Health, Sept, 2009, Vol.15(7), p.622(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-5627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Brain Trust to Work Like the Web.(Teranode partnered with Science Commons to introduce NeuroCommons.org)

M. L. Baker

eWeek, Dec 12, 2005

ISSN: 1530-6283

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The emerging agenda of stratified medicine in neurology.(Report)

Matthews, Paul M. ; Edison, Paul ; Geraghty, Olivia C. ; Johnson, Michael R.

Nature Reviews Neurology, Jan, 2014, Vol.10(1), p.15(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-4758 ; DOI: 10.1038/nrneurol.2013.245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2008  (2)
 3. 2009đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dunser, Andreas
 2. De Mauro, Alessandro
 3. Lange, Belinda
 4. Rayl, Ajs
 5. Lange, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...