skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between global racial and bounded identity: choice of destigmatization strategies among Ethiopian Jews in Israel

Mizrachi, Nissim ; Zawdu, Adane

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2012, Vol.35(3), pp.436-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.589529

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abraham's Family: A Network of Meaning in Judaism, Christianity, and Islam.(Brief article)(Book review)

ProtoView, 2019

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zawdu, Adane
  2. Zawdu, A
  3. Mizrachi, Nissim
  4. Mizrachi, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...