skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Extensive Mass Spectrometry-based Analysis of the Fission Yeast Proteome: THE SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE PeptideAtlas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extensive Mass Spectrometry-based Analysis of the Fission Yeast Proteome: THE SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE PeptideAtlas

Gunaratne, J. ; Schmidt, A. ; Quandt, A. ; Neo, S. P. ; Sarac, O. S. ; Gracia, T. ; Loguercio, S. ; Ahrne, E. ; Xia, R. L. H. ; Tan, K. H. ; Lossner, C. ; Bahler, J. ; Beyer, A. ; Blackstock, W. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 06/01/2013, Vol.12(6), pp.1741-1751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M112.023754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Scd5p Mediates Phosphoregulation of Actin and Endocytosis by the Type 1 Phosphatase Glc7p in Yeast
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scd5p Mediates Phosphoregulation of Actin and Endocytosis by the Type 1 Phosphatase Glc7p in Yeast

Zeng, G. ; Huang, B. ; Neo, S. P. ; Wang, J. ; Cai, M.

Molecular Biology of the Cell, 09/26/2007, Vol.18(12), pp.4885-4898 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-1524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1091/mbc.E07-06-0607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Neo, Suat Peng
  2. Beyer, Andreas
  3. Gracia, T.
  4. Zeng, Guisheng
  5. Loguercio, Salvatore

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...