skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Agricultural extension and research : achievements and problems in national systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agricultural extension and research : achievements and problems in national systems

Purcell Dennis; Anderson Jock R.

Washington, D.C. : World Bank, c1997 - (630.71 PUR 1997) - ISBN0821338781

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...