skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporating the advantages of clickers and mobile devices to teach Economics to non-economists

Mu, Hairong ; Paparas, Dimitrios

Cogent Economics & Finance, 31 December 2015, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2332-2039 ; DOI: 10.1080/23322039.2015.1099802

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Muscle Cell Dedifferentiation after Skeletal Muscle Injury of Mice with a Cre-Lox System.(Research Article)

Mu, Xiaodong ; Peng, Hairong ; Pan, Haiying ; Huard, Johnny ; Li, Yong

PLoS ONE, Feb 3, 2011, Vol.6(2), p.e16699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0016699

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the demand for aquaculture insurance: An investigation of fish farmers' willingness to pay in central coastal areas in China

Zheng, Hui ; Mu, Hairong ; Zhao, Xin

Marine Policy, October 2018, Vol.96, pp.152-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-597X ; E-ISSN: 1872-9460 ; DOI: 10.1016/j.marpol.2018.08.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
An Econometric Analysis of the Twin Deficits Hypothesis in Greece During the Period 1960 – 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Econometric Analysis of the Twin Deficits Hypothesis in Greece During the Period 1960 – 2014

Paparas,, Dimitrios ; Richter,, Christian ; Mu, Hairong

Applied Economics Quarterly, 12/2016, Vol.62(4), pp.343-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-6607 ; E-ISSN: 1865-5122 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3790/aeq.62.4.343

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporating the advantages of clickers and mobile devices to teach Economics to non-economists

Mu, Hairong; Paparas, Dimitrios

Cogent economics & finance [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2332-2039 ; DOI: 10.1080/23322039.2015.1099802

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

An econometric analysis of the twin deficits hypothesis in Greece during the period 1960-2014

Paparas, Dimitrios; Richter, Christian ; Mu, Hairong

Applied economics quarterly [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-6607

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data prediction classification method and device

Ding Liping ; Mu Hairong ; Song Yuning

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于基本块的软件可靠性评估方法
Software reliability assessment method based on basic blocks

LI Shangjie ; Hao Xiaopeng ; Guo Pengfei ; Mu Hairong

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What ails fishery insurance in China? - Evaluating fishermen's willingness to pay in central coastal areas

Mu, Hairong ; Zheng, Hui ; Wang, Chunyang

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ozone-induced reduction in rice yield is closely related to the response of spikelet density under ozone stress

Shao, Zaisheng ; Zhang, Yanliu ; Mu, Hairong ; Wang, Yulong ; Wang, Yunxia ; Yang, Lianxin

Science of the Total Environment, 10 April 2020, Vol.712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.136560

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the affecting mechanism between environmental regulation and economic efficiency: New evidence from China's coastal areas

Zheng, Hui ; Zhang, Jingchen ; Zhao, Xin ; Mu, Hairong

Ocean and Coastal Management, 01 May 2020, Vol.189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-5691 ; E-ISSN: 1873-524X ; DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2020.105148

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (1)
 2. 2015đến2015  (2)
 3. 2016đến2016  (3)
 4. 2017đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Tạp chí  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (2)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mu, Hairong
 2. Mu, H.
 3. Zheng, Hui
 4. Paparas, Dimitrios
 5. Mu, Hr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...