skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Homemade men in postwar austrian cinema nationhood, genre and masculinity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homemade men in postwar austrian cinema nationhood, genre and masculinity

Fritsche, Maria

E-ISBN 9780857459459 ; E-ISBN 9780857459466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Austrian Literature through the Lens of Adaptation by Catriona Firth (review)

Hoefle, Arnhilt Johanna

Journal of Austrian Studies, 2013, Vol.46(4), pp.140-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-669X ; E-ISSN: 2327-1809

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...