skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STUDY OF THE QUANTITATIVE ABSORPTION CHARACTERISTICS IN THE u BAND OF THE [sup.34]S[O.sub.2] MOLECULE

Ziatkova, A.G. ; Morzhikova, Yu.B.

Russian Physics Journal, 2018, Vol.61(4), p.796(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; DOI: 10.1007/s11182-018-1461-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of.sup.32S.sup.18O.sub.2 spectra: The [nu].sub.1 and [nu].sub.3 interacting bands

Ulenikov, O.N. ; Bekhtereva, E.S. ; Krivchikova, Yu.V. ; Morzhikova, Yu.B. ; Buttersack, T. ; Sydow, C. ; Bauerecker, S.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2015, Vol.166, p.13(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of highly excited ro-vibrational states of S18O2 from “hot” transitions: The bands ν1+ν2+ν3−ν2, 2ν1+ν2−ν2, and 2ν2+ν3−ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Morzhikova, Yu.B ; Maul, C ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, July 2017, Vol.196, pp.159-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of 32S18O2 spectra: The ν1 and ν3 interacting bands

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Morzhikova, Yu.B ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2015, Vol.166, pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morzhikova, Yu.B
  2. Bekhtereva, E.S
  3. Bauerecker, S
  4. Sydow, C
  5. Ulenikov, O.N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...