skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airflow, gas deposition, and lesion distribution in the nasal passages

Morgan, K T ; Monticello, T M

Environmental health perspectives, April 1990, Vol.85, pp.209-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 2200663 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Airflow, gas deposition, and lesion distribution in the nasal passages.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airflow, gas deposition, and lesion distribution in the nasal passages.

Morgan, K T ; Monticello, T M

Environmental Health Perspectives, 04/1990, Vol.85, pp.209-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.85-1568327

Toàn văn sẵn có

3
Nonneoplastic nasal lesions in rats and mice.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonneoplastic nasal lesions in rats and mice.

Monticello, T M ; Morgan, K T ; Uraih, L

Environmental Health Perspectives, 04/1990, Vol.85, pp.249-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.85-1568333

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonneoplastic nasal lesions in rats and mice

Monticello, T M ; Morgan, K T ; Uraih, L

Environmental health perspectives, April 1990, Vol.85, pp.249-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 2200665 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and nasal carcinogenesis

Monticello, T M ; Gross, E A ; Morgan, K T

Environmental health perspectives, December 1993, Vol.101 Suppl 5, pp.121-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 8013398 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation of regional and nonlinear formaldehyde-induced nasal cancer with proliferating populations of cells

Monticello, T M ; Swenberg, J A ; Gross, E A ; Leininger, J R ; Kimbell, J S ; Seilkop, S ; Starr, T B ; Gibson, J E ; Morgan, K T

Cancer research, 01 March 1996, Vol.56(5), pp.1012-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 8640755 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemically-induced nasal carcinogenesis and epithelial cell proliferation: a brief review

Monticello, T M ; Morgan, K T

Mutation research, 31 October 1997, Vol.380(1-2), pp.33-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; PMID: 9385388 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional increases in rat nasal epithelial cell proliferation following acute and subchronic inhalation of formaldehyde

Monticello, T M ; Miller, F J ; Morgan, K T

Toxicology and applied pharmacology, December 1991, Vol.111(3), pp.409-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 1746023 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amelioration of ischemia/reperfusion injury in isolated rats hearts by the ATP-sensitive potassium channel opener BMS-180448

Monticello, T M ; Sargent, C A ; Mcgill, J R ; Barton, D S ; Grover, G J

Cardiovascular research, January 1996, Vol.31(1), pp.93-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6363 ; PMID: 8849593 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of formaldehyde gas on the respiratory tract of rhesus monkeys. Pathology and cell proliferation

Monticello, T M ; Morgan, K T ; Everitt, J I ; Popp, J A

The American journal of pathology, March 1989, Vol.134(3), pp.515-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9440 ; PMID: 2923182 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies of inspiratory airflow patterns in the nasal passages of the F344 rat and rhesus monkey using nasal molds: relevance to formaldehyde toxicity

Morgan, K T ; Kimbell, J S ; Monticello, T M ; Patra, A L ; Fleishman, A

Toxicology and applied pharmacology, 01 September 1991, Vol.110(2), pp.223-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 1891770 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degeneration and regeneration of the olfactory epithelium following inhalation exposure to methyl bromide: pathology, cell kinetics, and olfactory function

Hurtt, M E ; Thomas, D A ; Working, P K ; Monticello, T M ; Morgan, K T

Toxicology and applied pharmacology, 30 June 1988, Vol.94(2), pp.311-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 2455365 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1989  (1)
 3. 1990đến1990  (4)
 4. 1991đến1993  (3)
 5. Sau 1993  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Monticello, T.M.
 2. Morgan, K.T.
 3. Monticello, TM
 4. Morgan, Kt
 5. Uraih, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...