skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, ( Rhizoprionodon acutus ) from the Persian Gulf

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(6), pp.5933-5937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-8358-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mohammadmoradi, K
  2. Ley-Quiñonez, Cesar P
  3. Ley-Quinonez, Cesar
  4. Zhang, Jun
  5. Hu, Hongying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...